AangeSTIPT

Softwaregebruik zonder licentie? Forse schadevergoeding betalen

Na opzegging van de licentieovereenkomst met een softwareproducent blijft een bedrijf gebruikmaken van diens computerprogramma’s. Daarmee is onrechtmatig gehandeld en een inbreuk gemaakt op de auteursrechten van het softwarebedrijf, o...

8 maart 2023

Studiekosten hoeven niet altijd te worden terugbetaald

In veel arbeidsovereenkomsten staat een studiebeding, met daarin ook een regeling over terugbetaling van studiekosten als een werknemer bij de werkgever vertrekt. Aan zo'n studiekostenbeding worden strenge eisen gesteld. Dat merkt...

8 maart 2023

Ontslag op staande voet wegens huisvredebreuk houdt geen stand

Een jonge assistent-kok wordt op staande voet ontslagen wegens huisvredebreuk. Dat ontslag is niet rechtsgeldig en daarom heeft hij recht op een vergoeding wegens onregelmatige opzegging en een transitievergoeding, maar een immateriële...

6 maart 2023

Misleiding consument levert oneerlijke handelspraktijk op

Als een bedrijf een consument misleidt, is dat een ‘oneerlijke handelspraktijk’. De overeenkomst die dan tot stand is gekomen kan worden vernietigd. Dat gebeurde in deze zaak over een horlogeband. Een consument wil het kapotte&...

3 maart 2023

Ontslag op staande voet na ziekmelding niet rechtsgeldig

Nadat een werknemer zich heeft ziekgemeld, krijgt ze van haar werkgever geen salaris meer. Ook wordt ze niet meer ingeroosterd voor het werk. Bij de kantonrechter vraagt ze om vernietiging van het door haar veronderstelde ontslag op staande...

1 maart 2023

Kantonrechter kijkt kritisch naar telefonische verkoop

Het overkomt ons allemaal wel eens: we worden telefonisch benaderd om een product of dienst af te nemen. Maar zelfs als dat gesprek wordt opgenomen en de kantonrechter krijgt de geluidsopname, moet zijn voldaan aan de wettelijke eisen. Ande...

24 februari 2023

Concurrentiebeding moet soms naar letterlijke tekst worden uitgelegd

Hoe moet een concurrentiebeding worden uitgelegd? Als verboden wordt na uitdiensttreding in Nederland te werken, hoe letterlijk moet dat worden genomen als een werknemer in België aan de slag gaat? Daarover moest de kantonrec...

24 februari 2023

Verzoek om hogere vergoeding incassokosten afgewezen

Een bedrijf kan recht hebben op een hogere incassovergoeding als een klant een factuur niet betaalt. Het moet dan wel aantonen dat er ten minste één incassohandeling is verricht.  Een klant betaalt een fac...

24 februari 2023

Voorwaardelijk ontslagen bestuurder kan nog volmacht afgeven

Mocht een afgetreden bestuurder van een stichting wel of geen volmacht afgeven aan een andere bestuurder, om daarmee een kandidaat te benoemen? De helft van het bestuur vindt van wel, de andere helft vindt van niet. De voorzieningenrec...

23 februari 2023

Overeenkomst komt pas tot stand als identiteit consument bekend is

Als een bestelling wordt geplaatst met alleen een e-mailadres als ‘afzender’, is dan een overeenkomst tot stand gekomen? De kantonrechter vindt van niet. Het bedrijf – in dit geval het Kadaster – moet meer moeite doe...

22 februari 2023

Huurder in schuldsaneringstraject mag huis niet worden uitgezet

Een huurder met problematische schulden moet de kans krijgen om een oplossing te vinden voor zijn schulden. De rechtbank Den Haag verbiedt de verhuurder daarom het huurhuis te ontruimen. Na het overlijden van zijn ...

20 februari 2023

Geen ontbinding contract vanwege opzegverbod OR-lidmaatschap

Een werknemer, die ook actief is in de Ondernemingsraad (OR), verspreidt intern informatie over een vertrouwelijk document. Zijn werkgever wil dat zijn arbeidsovereenkomst ontbonden wordt. Het gerechtshof ’s-Hertogenbos...

20 februari 2023

Schuldeiser kan ook na ontbinding vennootschap elk van de ex-medevennoten aanspreken op volledige betaling

Een vennootschap onder firma, met twee vennoten als mede-eigenaar, wordt ontbonden. Wie moet de factuur betalen die na die ontbinding nog openstaat?   Een vrouw verricht op grond van een overeenkomst van opdracht administratiewer...

15 februari 2023

Appjes met hartjes-emoji versturen is nog niet seksueel grensoverschrijdend

Mag een manager appjes sturen met hartjes- en bloos-emoji’s? Dat moet worden beoordeeld tegen de achtergrond van de bedrijfscultuur, waarin iedereen zo communiceert. Handig is het niet, maar de manager hoeft hiervoor niet te word...

14 februari 2023

Huurder moet huis uit na misdragingen

Een huurder in een wooncomplex gedraagt zich intimiderend en agressief naar medebewoners en medewerkers van de woningbouwcorporatie. De corporatie eist in een kort geding ontruiming van zijn woning. Met succes. Maar een gebiedsverbod gaat t...

10 februari 2023

Ook na garantietermijn mag slecht product worden teruggestuurd

Na het verlopen van de garantietermijn ontdekt een consument dat er problemen zijn met een gekochte tafel en stoel. De winkelier wordt verplicht deze producten terug te nemen of te herstellen. De wettelijke consumentenrechten tellen zwaarde...

8 februari 2023

Schuldenaar moet informatie over buitenlands vermogen verstrekken, op straffe van lijfsdwang

Een schuldenaar is verplicht te voldoen aan een tegen hem gewezen veroordelend vonnis. Hieruit vloeit voort dat hij informatie moet verstrekken over zijn inkomen, vermogen en voor verhaal vatbare goederen. Deze...

3 februari 2023

Kentekenhouder aansprakelijk voor tanken zonder betalen?

Kan de kentekenhouder van een auto aansprakelijk gehouden worden voor het niet betalen van tankkosten, zonder dit zelf gedaan te hebben? De rechtbank Noord-Holland oordeelt van wel. Wanneer een bestuurder van een auto voor € 150 aan b...

1 februari 2023

Huurder protesteert tevergeefs tegen uitbouwplan VvE

Een huurder kan geen beroep doen op de vernietigbaarheid van een besluit van de Vereniging van Eigenaren (VvE) wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid. De VvE ziet alleen toe op het regelen van de eigendom van de leden en...

27 januari 2023

Grootschalig gebruik foto’s medewerker is onrechtmatige inbreuk op portretrecht

Mag een bedrijf de foto’s van een medewerker gebruiken voor meerdere, grootschalige campagnes? Anders dan een professionele acteur hoeft een werknemer van een bedrijf er geen rekening mee te houden dat zij door grootschalig gebru...

26 januari 2023

Secretaris festival moet openstaande factuur uit eigen zak betalen

Dat ook het weer van invloed kan zijn op de uitkomst van een juridische procedure, blijkt wel uit deze zaak. Door de aanhoudende regen draaide een festival met verlies. Een bedrijf dat de beveiliging regelde, kan niet worden betaald. D...

25 januari 2023

Gemeente niet aansprakelijk na valpartij op winterse ochtend

Een vrouw valt op een koude winterochtend van haar fiets en stelt de gemeente aansprakelijk. Ze zegt door de gladheid te zijn gevallen. Volgens de vrouw heeft de gemeente haar zorgplicht geschonden door niet of niet op t...

23 januari 2023

Werknemer verslaapt zich regelmatig: arbeidsovereenkomst mag ontbonden worden

Een werknemer verslaapt zich regelmatig, ook na officiële waarschuwingen en een door de werkgever bekostigd hulptraject. Nu sprake is van verwijtbaar handelen of nalaten mag de arbeidsovereenkomst ontbonden wor...

23 januari 2023

WhatsAppfraude door derde: slachtoffer heeft vordering op eigenaar bankrekening

Een vrouw wordt opgelicht via WhatsApp. Als zij haar geld terugeist van degene aan wie ze dat heeft overgemaakt, stelt diegene dat niet zij maar een derde het bedrag heeft opgenomen. Krijgt de vrouw toch haar geld t...

18 januari 2023

Gesanctioneerde Russische aandeelhouder mag geen invloed in onderneming uitoefenen

Het moet ‘eens en voor altijd’ voor de buitenwereld duidelijk zijn dat de in verband met de oorlog in Oekraïne gesanctioneerde certificaathouders geen overwegende zeggenschap meer hebben in een internationale supe...

18 januari 2023

Raad van toezicht niet snel aansprakelijk voor handelen rechtspersoon

In hoeverre kan de raad van toezicht van een stichting aansprakelijk worden gehouden als een derde schade lijdt door toedoen van die stichting? In deze uitspraak gaat het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in op de aansprakelijkheid van (de lede...

18 januari 2023

Bruikleenovereenkomst roept geen huurbescherming in het leven

Een bruikleenovereenkomst leidt er niet toe dat gebruikers van een pand huurbescherming toekomt. Een gemeentelijk complex, waarin tijdelijk maatschappelijke bedrijfjes zijn gehuisvest, mag daarom van de rechter worden ontruimd, ook al ...

18 januari 2023

Laat vorderingen niet verjaren, ‘stuit’ deze tijdig

Moeten facturen van jaren geleden nog worden betaald, of zijn deze verjaard? Een schuldeiser doet er goed aan regelmatig een herinnering te sturen. Daarmee kan de verjaring worden ‘gestuit’. Een accountant verzorgt al bijna 40&...

18 januari 2023

Geen stroom afsluiten om achterstallige huur te innen

Mag een verhuurder de stroom in een woning afsluiten als de huurder de huur niet op tijd betaalt? Nee, want elektratoevoer is een essentiële voorziening en stroomafsluiting is dan een te zwaar middel. Een man huurt op een camping een ...

18 januari 2023

Geen financiering voor bouwkavel? Aanbetaald bedrag krijg je niet terug

Het komt vaker voor: iemand wil onroerend goed kopen, maar krijgt de financiering niet rond. Als de koper een aanbetaling heeft gedaan, is het lang niet altijd zeker dat hij dit geld weer terugkrijgt. Dat risico liep ook een man die ee...

18 januari 2023

Contact opnemen