AangeSTIPT

Meld gezondheidsproblemen al bij ondertekening arbeidscontract

Op het moment dat een werknemer de arbeidsovereenkomst ondertekent, moet hij eventuele gezondheidsproblemen doorgeven als deze de werkzaamheden kunnen belemmeren. Anders kan de werkgever de arbeidsovereenkomst wegens dwaling ontbinden. Maar...

16 januari 2023

Tijdig klagen over ondermaats geleverde diensten

Wie niet tevreden is over het werk van een ingehuurd persoon, moet daarover tijdig klagen. Pas klagen als er na een maand een herinneringsfactuur op de mat valt, is te laat. Een bedrijf huurt een monteur in en beide partijen sluiten daarov...

11 januari 2023

Onderneming heeft grote vrijheid bij inrichten eigen governance

Een instelling voor forensische zorg wil haar governance aanpassen. De raad van bestuur (twee bestuurders) en de raad van commissarissen (drie commissarissen) moeten ieder een extra lid krijgen, in beide gevallen een aandeelhouder. De onder...

11 januari 2023

Ontslag voor werknemer die collega’s lastig viel over zijn liefdesleven

Collega’s moeten elkaar een veilige werkomgeving bieden. Wie een ander steeds lastigvalt over zijn liefdesleven, terwijl die ander daar niet van is gediend, heeft een probleem: de werkgever kan hem ontslaan. Dat merkte deze ...

5 januari 2023

Geen schadevergoeding na onrechtmatige ontruiming

Wie moet de schade vergoeden als een pand wordt ontruimd, waarvan later blijkt dat die ontruiming onrechtmatig was? Onlangs moest de Hoge Raad zich over zo’n kwestie buiten. Duidelijk is: eerst moet worden aangetoond dat er ü...

5 januari 2023

Incidenteel werken als prostituee in huurhuis kan worden toegestaan

Tegen de regels in ontplooit een vrouw prostitutieactiviteiten in haar huurwoning. De woningbouwvereniging wil de huurovereenkomst ontbinden vanwege de overlast en de illegale werkzaamheden. De kantonrechter houdt dat tegen. Een gemee...

4 januari 2023

Verwijtbaar handelen werknemer: ontbinding arbeidsovereenkomst ondanks opzegverbod

Voor de werkgever geldt in principe een opzegverbod tijdens ziekte. Ook als zo'n opzegverbod geldt kan een arbeidsovereenkomst ontbonden worden als sprake is van verwijtbaar handelen van de werknemer. Deze ontslaggrond houdt n...

4 januari 2023

Bestuurder beschonken achter het stuur: verzekeraar beroept zich terecht op dekkingsuitsluiting

De alcoholclausule in een allrisk autoverzekering geldt voor elke bestuurder. Ook als er iemand anders achter het stuur zat, heeft de verzekeringnemer geen recht op vergoeding van de schade wanneer er alcohol in het spel is. Een besloten v...

2 januari 2023

Verhoogde aansprakelijkheidsdrempel geldt ook voor aan werkgever gelieerde onderneming

Ook ten aanzien van werknemers van aan hun werkgever gelieerde vennootschappen geldt de verhoogde aansprakelijkheidsdrempel, waarbij bewezen moet worden dat de door hen veroorzaakte schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid. D...

2 januari 2023

Een sociale huurwoning onderverhuren? Dat is woonfraude

Een huurster van een sociale woning laat tijdelijk een dakloze in haar huis verblijven. Dat mag niet, maar is dat voldoende om haar het huis uit te zetten, in tijden van woningschaarste? In deze zaak laat de kantonrechter de belan...

23 december 2022

Geopende parfumfles mag worden geretourneerd

Mag een dure parfumfles worden geopend en daarna – omdat de geur niet bevalt – worden geretourneerd? Dat is in principe toegestaan, oordeelde de rechtbank Amsterdam onlangs. Een man koopt via de website van een drogist twe...

22 december 2022

Ondernemer behoort soms méér te doen dan in overeenkomst staat

In een overeenkomst staat welke verplichtingen beide partijen over en weer hebben. Soms is dat niet voldoende en kan van een professioneel bedrijf méér worden verwacht. Dat blijkt uit deze casus. Een internationaal transportb...

21 december 2022

Colporteur moet klant goed inlichten over zijn rechten als consument

Wordt een overeenkomst bij iemand thuis gesloten, dan is sprake van colportage. De verkoper moet de klant goed informeren, bijvoorbeeld hoe en wanneer de overeenkomst kan worden ontbonden. Dat deed deze verkoper van online advertenties niet...

21 december 2022

WhatsAppbericht is nog geen opzegging arbeidscontract

Een pakketbezorger stuurt zijn werkgever een WhatsAppbericht waarin hij zegt het zware werk niet meer te willen doen. Volgens de werkgever heeft hij daarmee de arbeidsovereenkomst opgezegd, maar volgens de kantonrechter komt voor die conclu...

20 december 2022

Wanorde in huurhuis en tuin ondanks waarschuwingen: ontruiming toegestaan

Wanneer een huurder na een 'laatste kansovereenkomst' en meerdere waarschuwingen toch weer zijn huis en tuin volstouwt met spullen en troep, vraagt de verhuurder in een kort geding om ontruiming van de huurwoning. De kanto...

16 december 2022

Verjaring van loonvordering kan worden ‘gestuit’

Als een werknemer drie jaar uit dienst is, eist hij van zijn werkgever betaling van achterstallig loon. De werkgever beweert dat de vordering verjaard is, maar hij heeft geen rekening gehouden met ‘stuiting’. Een...

14 december 2022

Huurovereenkomst opzeggen bij ‘dringend eigen gebruik’

‘Dringend eigen gebruik’ is een reden om een huurder uit een gehuurd pand te zetten. Maar die ‘dringendheid’ moet wel goed worden aangetoond. Dat lukte deze verhuurder niet. Een kledingverkoper zit in een gehuurd wi...

13 december 2022

Onjuiste kilometerstand auto verzwegen: beroep op dwaling slaagt

Een verkoper verkoopt een auto zonder uitdrukkelijk te vermelden dat de kilometerstand is teruggedraaid. Daarmee heeft hij een onjuiste voorstelling van zaken gegeven. Het beroep op dwaling van de koper slaagt. ...

12 december 2022

Rotte avocado’s komen voor verantwoordelijkheid koper

Een groothandelaar had bij het afwijzen van een lading rotte avocado’s aan haar onderzoeks- en klachtplicht moeten voldoen. Nu ze dit heeft nagelaten, kan ze zich er nu niet meer op beroepen dat de avocado’s niet aan de koopover...

12 december 2022

Bijna structureel te laat huur betaald: huurovereenkomst mag ontbonden worden

Een herhaalde, bijna structureel te late betaling van de huur is een ernstige tekortkoming die ontbinding van de huurovereenkomst en de daarmee gepaard gaande ontruiming in beginsel rechtvaardigt. Dat oordeelde de r...

6 december 2022

Auto op naam van een ander zetten is geen schenking, maar eigendomsoverdracht

Een auto op naam van een ander zetten, is dat een schenking? Wordt de ander daarmee eigenaar of leent hij de auto? Over zo’n kwestie moest de rechtbank Amsterdam onlangs oordelen. Op grond van de wet wordt degene die een goed houdt (...

6 december 2022

Al bekend met de algemene voorwaarden? Dan gelden deze gewoon

Twee partijen sluiten een overeenkomst. De verkoper, een leverancier van diervoedergrondstoffen, stelt de algemene voorwaarden niet ‘ter hand’, zoals wettelijk voorgeschreven. Gelden ze dan toch? Die vraag stond centraal in...

6 december 2022

Facebookberichten in strijd met concurrentiebeding en schikking: meerdere boetes

Wanneer een man zich ondanks een verbod op Facebook toch negatief uitlaat over een bedrijf, ziet de rechtbank daarin genoeg aanleiding hem te veroordelen tot het betalen van meerdere boetes. Een autorijschoolhouder met een e...

30 november 2022

Bedrijventerrein minder goed bereikbaar, toch geen recht op nadeelcompensatie

Als een bestuursorgaan een maatregel neemt die tot schade leidt voor een burger of bedrijf, kan om ‘nadeelcompensatie’ worden gevraagd. Dan moet wel het causale verband tussen maatregel en schade duidelijk zijn. Dat was nie...

30 november 2022

Hoge Raad verduidelijkt eenzijdige wijziging arbeidsvoorwaarden

Is een werknemer verplicht in te stemmen met een eenzijdig wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst? In een zaak over een nieuwe pensioenregeling oordeelde het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat het afwijzen van ee...

29 november 2022

Schadevergoeding door gebrekkig bouwkundig rapport

Een bouwkundig rapport, ook al is het ‘slechts’ een visuele inspectie, moet altijd zorgvuldig worden opgesteld. Als een woningeigenaar schade lijdt doordat de inspectie gebrekkig is, moet de rapporteur die schade vergoeden. Dit...

29 november 2022

Mailtje met ‘akkoord’ kan net zo goed gelden als handtekening onder overeenkomst

Een werknemer zet geen handtekening onder een vaststellingsovereenkomst waarin staat dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd. Wel geeft hij zijn akkoord via de mail. De kantonrechter moet beoordelen of dat ook rechtsgeldig is. Een kle...

29 november 2022

Werkgever mag niet eisen dat thuiswerker hele dag computercamera aan heeft

Een werknemer die thuiswerkt moet van zijn werkgever de computercamera de hele dag aan hebben. Dat doet de werknemer niet, waarna hij op staande voet wordt ontslagen. Kan dat zomaar? Een medewerker van een Amerikaans softwarebedr...

28 november 2022

Leverancier hoefde niet te waarschuwen voor ‘gevaarlijke’ machine

Wanneer er letselschade ontstaat na een ongeluk met een machine, wordt er gekeken wie aansprakelijk is. De producent of de leverancier? En wie had de gebruiker van de machine moeten waarschuwen voor de risico’s? Deze kwesti...

23 november 2022

Ook werknemer kan werkgever failliet laten verklaren

Als een bedrijf te veel schulden heeft kunnen schuldeisers het faillissement aanvragen. Ook als die schuldeisers werknemer bij het bedrijf zijn. Dat blijkt uit een zaak van een taxiondernemer die de salarissen van zijn chauffeurs niet ...

22 november 2022

Contact opnemen