NIEUWS

Gratis gezonde lunchmaaltijden voor werknemers vallen onder arbobeleid

Een werkgever verstrekt als onderdeel van zijn arbobeleid gratis gezonde lunchmaaltijden aan zijn medewerkers. Hij vindt dat deze maaltijden niet in de loonheffing moeten worden betrokken. Volgens hem vallen ze onder de gerichte vrijstellin...

24 mei 2024

Handelsregister gaat privacy van ondernemers beter beschermen

Door het Handelsregister te raadplegen weten ondernemers met wie zij zaken doen. Maar de persoonsgegevens van zakenpartners waren niet altijd even goed beschermd. Met het wetsvoorstel financieringsstructuur Handelsregister willen de Ka...

22 mei 2024

Foto van model had niet op Facebookpagina van winkel mogen staan

Als de eigenares van een kledingwinkel een foto van een jong model op haar Facebookpagina plaatst, eist het model een schadevergoeding: de foto wordt onrechtmatig gebruikt. De kantonrechter wijst die vordering af. Een vrouw heeft een model...

17 mei 2024

Hoe treedt u op tegen wanprestatie? Deel 4: ontbinding of vervangende schadevergoeding?

Hebt u er geen vertrouwen meer in dat uw contractspartij de overeengekomen prestatie nog kan leveren, dan hebt u de keuze tussen twee acties: ontbinding en vervangende schadevergoeding. Let wel: de keuze is definitief.

15 mei 2024

Hoe treedt u op tegen wanprestatie? Deel 3: nakoming

Met een actie tot nakoming dwingt u af dat uw wederpartij zich gewoon aan de afspraak houdt en de overeengekomen prestatie levert.

15 mei 2024

Hoe treedt u op tegen wanprestatie? Deel 2: (aanvullende) schadevergoeding

Aanvullende schadevergoeding kan in combinatie met andere acties worden gevorderd. Het vorderen van deze schadevergoeding gaat niet ten koste van de mogelijkheid om andere acties in te zetten.

15 mei 2024

Hoe treedt u op tegen wanprestatie?

Als uw contractspartij zijn verplichtingen niet nakomt op de manier zoals is afgesproken, spreekt men van een tekortkoming. Een tekortkoming is de overkoepelende term voor gebrekkige of te late nakoming en voor algehele niet-nakoming. In de...

15 mei 2024

Te snelle groei kan ondernemers niet altijd worden aangerekend

Kunnen bedrijfsbestuurders aansprakelijk worden gesteld als hun onderneming te snel groeit en daardoor failliet gaat? Niet als het gaat om misrekeningen of achteraf onjuiste beoordelingen van de markt. Deze zaak gaat over een vennootschap ...

14 mei 2024

Voor bedrijfsruimte gelden speciale huurregels

Een pand dat door een eigenaar ‘in gebruik’ wordt gegeven aan een ander, kan juridisch een huurovereenkomst inhouden. Dan gelden strenge regels die de gebruiker (huurder) beschermen. Daar kwamen twee eigenaren van een pand aan e...

3 mei 2024

Geen schadevergoeding wegens parkeren zonder kaartje door snorfietshouder

Een man parkeert zijn snorfiets in een parkeergarage zonder kaartje en zonder te betalen. De parkeergarage eist bij de kantonrechter van de rechtbank Rotterdam daarom een schadevergoeding van ongeveer € 300 van de snorfietshouder....

3 mei 2024

Schending zelfbewoningsplicht geen reden voor ontbinding of vernietiging koopovereenkomst

Een man en een vrouw met een samenlevingsovereenkomst kopen een woning van een woningcorporatie. In de koopovereenkomst staat dat de kopers de woning zelf moeten bewonen. Twee jaar na levering blijkt echter dat alleen de man ...

1 mei 2024

Verletkosten kunnen hoger zijn dan compensatie zittingsduur en reistijd

Als een zelfstandig beroepsbeoefenaar persoonlijk een zitting moet bijwonen is het uitgangspunt dat hij daardoor omzet misloopt. Deze misgelopen omzet komt op uurbasis in aanmerking voor vergoeding als zogenaamde verletkosten. De hoogt...

1 mei 2024

Geen beroep op dwaling als einde dienstverband tegenvalt

Kan een beëindigingsovereenkomst worden vernietigd vanwege dwaling? In deze kwestie zegde een werknemer zijn baan op maar werd hij snel daarna ziek. Hij wilde terug naar zijn vorige baan, omdat dit meer financiële zekerheid bood. ...

1 mei 2024

Particulieren die elkaar geld lenen, kunnen geen rente vragen

Kan een particulier die een andere particulier geld leent daarvoor rente in rekening brengen? Ja, maar alleen als dit schriftelijk is overeengekomen. Een man leent iemand een bedrag van € 15.000. Die betaalt in verschil...

30 april 2024

Ontslag op staande voet wegens alcoholgebruik op oudejaarsborrel

Een supermarktmanager organiseert een oudejaarsborrel voor zijn collega's. Op die borrel wordt tegen de bedrijfsregels in alcohol gedronken. De manager wordt op staande voet ontslagen. De kantonrechter van de rechtbank Zeeland...

30 april 2024

Bedrijf moet toestaan dat ook vakbond meepraat over arbeidsvoorwaarden

Een vakbond is er niet blij mee dat een reisorganisatie de arbeidsvoorwaarden voor het cabinepersoneel alleen bespreekt met de ondernemingsraad. Als de reisorganisatie blijft weigeren de vakbond toe te laten bij onderhandelingen, stapt deze...

26 april 2024

Geen klachtplicht bij interne bestuurdersaansprakelijkheid

Een man wordt door de rechtspersoon waarvan hij bestuurder was aansprakelijk gesteld vanwege onbehoorlijke taakvervulling. De ex-bestuurder verwijt de rechtspersoon dat deze niet heeft voldaan aan de klachtplicht. Het gerechtshof Arnhe...

26 april 2024

Geen ontslagvergunning UWV? Dan is opzegging arbeidsovereenkomst niet rechtsgeldig

Wordt een arbeidsovereenkomst opgezegd zonder ontslagvergunning van het UWV, dan is de opzegging niet rechtsgeldig. De werkgever die dit probeerde moet alsnog het achterstallige loon van de werknemer doorbetalen, omdat de arbeidsoveree...

22 april 2024

Vernietiging en ontbinding van koopovereenkomst boot niet rechtsgeldig

Een koper schaft een boot aan, maar is er na de aankoop ontevreden over. Hij vernietigt en ontbindt de koopovereenkomst per brief en vraagt de kantonrechter van de rechtbank Rotterdam dit te bevestigen, maar vangt bot. De koper l...

19 april 2024

Rechtbank ontbindt vennootschap die zaken deed met Rusland

Als een vennootschap geen geld meer heeft en geen activiteiten meer verricht, kan zij door de rechtbank worden ontbonden. Dat geldt zeker voor bedrijven die handelden met Rusland. Een besloten vennootschap importeerde e...

15 april 2024

Zwarte inkomsten tellen mee bij schadevergoeding na ongeval

Kan iemand door een ongeval niet meer werken, dan heeft hij recht op een schadevergoeding die is gerelateerd aan het inkomen dat hij daarvóór verdiende. De vraag is of zwarte inkomsten daarbij mogen worden opgeteld. Een onder...

12 april 2024

Makelaar mag 'twee heren' dienen, maar niet twee keer courtage vragen

Een makelaar mag optreden voor zowel de kopende als verkopende partij. Maar als er 'twee heren' worden gediend, hoeven die niet allebei een courtage te betalen. Een eigenaar van een woning wil deze verkopen en schakelt ee...

12 april 2024

Ontslagvergoeding tijdig claimen, na vijf jaar verjaart deze

Enkele jaren nadat een ex-werknemer een ontslagvergoeding zou krijgen, doet hij daadwerkelijk een beroep op het innen van het bedrag. Is hij op tijd of is zijn vordering verjaard? In december 2013 ontbindt de kantonrechter de arb...

10 april 2024

Aandeelhouder heeft na ontvlechting vennootschappen geen recht op inzage in administratie

Een groep vennootschappen wordt ontvlochten. Een van deze vennootschappen vraagt in kort geding om financiële stukken en de administratie van een andere vennootschap die tot deze groep behoorde. De rechtbank Midden-Neder...

9 april 2024

Bruikleenovereenkomst biedt minder bescherming dan huurovereenkomst

Wie een pand bewoont op basis van een bruikleenovereenkomst heeft minder rechten dan wie een woning huurt. Ook de bewoonster in deze kwestie moet na afloop van de bruikleenovereenkomst het pand verlaten. Omdat zij een baby heeft, wordt de o...

4 april 2024

Bank mocht kredietrelatie met ondernemer niet opzeggen

Een bank mag de kredietrelatie met een klant opzeggen, als wordt gehandeld in strijd met de bankvoorwaarden. Maar dan nog: opzegging moet ook redelijk en billijk zijn. Een ondernemer heeft sinds 2006 een zakelijke financiering bij een bank...

3 april 2024

Bouwwerkzaamheden zonder afgesproken vergoeding zijn vriendendienst

Een man en een vrouw zijn bevriend. De man verricht werkzaamheden in het nieuwe huis van deze vriendin. Al snel blijkt dat het werk niet goed is gedaan. De vrouw eist een schadevergoeding van de man. Zonder succes, want er is...

3 april 2024

In kort geding geen ruimte voor beoordeling verzoek tot woningruil

Een huurder van een sociale huurwoning wil met zijn zoon ruilen van woning. De woningcorporatie wil niet meewerken, waardoor de man zich met zijn verzoek wendt tot de kantonrechter van de rechtbank Noord-Holland. Deze wijst het verzoek...

28 maart 2024

Buurman moet gebruik van zijn perceel dulden door ‘ladderrecht’

Een bedrijf moet bouwwerkzaamheden uitvoeren. Het moet daarvoor op het terrein van de buren komen. Die moeten dit toestaan, op grond van het ‘ladderrecht’. Een holding is eigenaar van een perceel met een uitweg n...

27 maart 2024

Wetsvoorstel tegen discriminatie op arbeidsmarkt strandt in Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel dat discriminatie op de arbeidsmarkt moet voorkomen op 26 maart 2024 verworpen. Er is twijfel over het effect van de wet en er wordt gevreesd voor te veel regeldruk voor bedrijven. Het wetsv...

26 maart 2024

Contact opnemen