NIEUWS

Leiden bouwwerkzaamheden tot schade bij de buren? Aannemer aansprakelijk

Een aannemer bereidt bouwwerkzaamheden goed voor en neemt maatregelen zodat er bij een belendend pand geen schade ontstaat. Maar zelfs nu dit alles zorgvuldig is gedaan, kan een aannemer aansprakelijk zijn voor de schade bij derden. Een on...

12 januari 2024

Accountant doet doorgaans geen fiscale zaken

Een groep van vennootschappen beschuldigt haar accountant ervan dat deze te laat bezwaar heeft aangetekend tegen een belastingaanslag. Maar behoorde dat wel tot de opdracht? De rechtbank oordeelt van niet. Van een groep vennootschappen, di...

10 januari 2024

Ondernemers moeten steeds meer rapporteren over duurzaamheid

Vanaf 2024 worden steeds meer bedrijven verplicht te rapporteren over hun impact op mens, milieu en klimaat. Die verplichting volgt uit de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), een EU-richtlijn waarin staat dat grote ondernem...

9 januari 2024

Aandeelhouders mogen in toekomst volledig digitale algemene vergaderingen houden

Besloten en naamloze vennootschappen, verenigingen, coöperaties en verenigingen van eigenaren, mogen opnieuw geheel digitaal vergaderen. Dit maakt vergaderen laagdrempelig en besluiten nemen makkelijker. Rechtspersonen mogen overigens ...

3 januari 2024

Balkon in appartement is niet altijd privé-eigendom

Als een bewoner van een appartement last krijgt van een lekkage, worden er werkzaamheden uitgevoerd aan het balkon boven hem. De bovenbuurvrouw stelt dat haar balkon daardoor is beschadigd. Maar is zij wel de eigenaar van het balkon? Een v...

3 januari 2024

Op eigen initiatief gemaakte meeruren hoeven niet te worden uitbetaald

Een werknemer werkt op eigen initiatief structureel meer uren dan afgesproken. Na beëindiging van de arbeidsovereenkomst vordert zij uitbetaling van meeruren en verlofuren. De werknemer werkte bij een motorvoertuigenbedrijf op basis v...

3 januari 2024

Huurder mag niet zomaar beveiligingscamera’s aanbrengen

Mag een huurder van een woning van de woningbouwvereniging beveiligingscamera’s op de gevel bevestigen? Zonder toestemming mag dat zeker niet, oordelen de verhuurder en de voorzieningenrechter. Een huurder bevestigt vier beveiligings...

27 december 2023

Plafondbouwer mag aangenomen werk niet uitvoeren en eist vergoeding

Een plafondbouwer kan aangenomen werkzaamheden niet uitvoeren, omdat de aannemer ze door een ander laat uitvoeren. Hij eist van de aannemer daarom vergoeding van de gehele aanneemsom. Volgens de plafondbouwer is sprake van opzegging va...

27 december 2023

Ondernemingsraad moet advies kunnen uitbrengen bij reorganisatie

Als Spotify wereldwijd 17% van haar mensen ontslaat en 11% daarvan in Nederland, wordt de ondernemingsraad daarover niet gehoord. Die vindt dit echter een ‘adviesplichtig reorganisatiebesluit’. De Ondernemingskamer is het daarme...

22 december 2023

Werkgever had voor re-integratie eerst mediation moeten proberen

Een werkgever wil dat een werknemer meewerkt aan zijn re-integratie na ziekte door een arbeidsconflict en vraagt de rechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden als de man weigert. Volgens de rechtbank Limburg had de werkgever hem ...

22 december 2023

Ondanks ontbreken afwijzingsbrief van bank terecht beroep op financieringsvoorbehoud

Een koper van een woning kan alleen onder de koopovereenkomst uitkomen als hij met een afwijzingsbrief van een bank laat zien dat hij de hypotheek niet rond krijgt. Maar ook zonder die brief heeft de koper voldaan aan zijn inspanningsv...

21 december 2023

Camerabeelden van werknemer in club: einde dienstverband

Mag een werkgever camerabeelden, waarop zijn werknemer staat die in een club alcohol drinkt, gebruiken om de arbeidsovereenkomst te beëindigen? Of is dat een aantasting van de privacy van de werknemer? Als een werknemer op een avond s...

20 december 2023

Curator kan eenmaal gesloten koopovereenkomst niet meer ontbinden bij beter bod

Kan een curator, die in een faillissement de woning van een failliet verklaarde man verkoopt, de koopovereenkomst ontbinden, als er later iemand komt met een beter bod? Dat is beter voor de boedelopbrengst, maar de curator heeft geen o...

15 december 2023

Onduidelijkheid over contractspartij bij financiering van vastgoed

In een onderneming is het niet altijd duidelijk of een vennoot namens zichzelf een overeenkomst aangaat of namens het hele bedrijf. Dat gebeurde ook bij deze VOF, waarbij een vennoot financiering zocht voor een project, maar waaraan bijna d...

15 december 2023

Werkgever kan bonusregeling niet eenzijdig aanpassen

Een werknemer wordt een mooie bonus in het vooruitzicht gesteld. Maar dan verandert de werkgever de bonusregeling, noodzakelijk vanwege een fusie. De kantonrechter moet beoordelen of dat zomaar kan. Een vrouw is in dienst bij een mobilitei...

13 december 2023

Rechter kan contractuele boete bij aankoop woning matigen

Wie bij de aankoop van een woning niet alle verplichtingen nakomt, loopt het risico op een contractuele boete van tien procent van de koopsom. De rechter kan die boete wel matigen, zoals in deze zaak gebeurde. Een echtpaar verkoopt een won...

5 december 2023

Pand gekraakt? Eigenaar kan ontruiming afdwingen bij civiele rechter en strafrechter

Als krakers een bedrijfsloods in bezit nemen, stapt de eigenaar naar de voorzieningenrechter. Omdat de krakers geen verweer voeren, is de situatie snel duidelijk: ze moeten eruit. Een man is eigenaar van de bedrijfsloods, die sinds anderha...

4 december 2023

Ondanks gebrek aan bewijs kan werknemer worden ontslagen voor grensoverschrijdend gedrag

Een werknemer wordt op staande voet ontslagen omdat hij een vrouw heeft lastiggevallen. Maar de aangifte van de vrouw wordt geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. Is het ontslag dan nog rechtsgeldig? Op weg naar huis parkeert een werknemer ...

1 december 2023

Twaalf honden veroorzaken onrechtmatige hinder in huurwoning

Twaalf honden houden in een sociale huurwoning, kan dat? Nu de huurder niet in staat is de overlast in toom te houden, moet hij de woning verlaten, oordeelt de kantonrechter. Een woningstichting verhuurt een eengezinswoning aan een huurder...

29 november 2023

Weduwe had recht op pensioenuitkering, bestuurder persoonlijk aansprakelijk

Een vennootschap betaalt de weduwe van de bestuurder maandelijks een bedrag uit. Een opvolgend bestuurder trekt de vennootschap echter leeg door zichzelf veel dividend uit te keren. Voor de weduwe is niets meer over. Of moet de bestuurder d...

29 november 2023

Kwartier voor aanvang op het werk aanwezig zijn? Dat moet ook worden betaald

Jarenlang moest een werknemer een kwartier voor aanvang van het werk aanwezig zijn. Dat werd nooit uitbetaald. Achteraf was dat onterecht, oordeelt de kantonrechter. De werkgever moet dat alsnog uitkeren. Een man heeft vijf jaar als uitzen...

29 november 2023

Gemeente aansprakelijk voor verkeerde planologische informatie

Een gemeente hoort correcte informatie te geven over de omzetting van een appartement van kantoor naar wonen. Gebeurt dat niet, dan kan de gemeente aansprakelijk zijn voor schade die een appartementseigenaar lijdt. Een vrouw heeft een appa...

28 november 2023

Wooncomplex mag contributie in een klap fors verhogen

Een coöperatieve vereniging, die een wooncomplex beheert, verhoogt de contributie voor haar leden-huurders in een keer fors. Dat kan zuur zijn, maar is wel rechtmatig, oordeelt het gerechtshof. Een coöperatieve vereniging beheert...

28 november 2023

Aandeelhouder moet zich houden aan bindend advies over waarde van de aandelen

Als een aandeelhouder toezegt haar aandelen over te dragen aan een ander en heeft ingestemd met vaststelling van de prijs bij bindend advies, dan moet dat worden uitgevoerd. Dat heeft allerlei gevolgen voor de aandeelhouder, ...

27 november 2023

Speelhal moet gokverliezen van klant terugbetalen

Gokverslaafden kunnen zich aanmelden bij een register. Speelhallen moeten controleren of klanten daarin vermeld staan. Doen ze dan niet, dan zijn ze schadeplichtig en moeten ze gokverliezen vergoeden. Een man laat zich voor een jaar inschr...

24 november 2023

Zonnepanelen te laat geleverd? Montagebedrijf moet misgelopen stroomopbrengsten vergoeden

In de lente zouden zonnepanelen worden geplaatst; pas na de zomer liggen ze op het dak. Een woningeigenaar heeft zo enkele maanden geen stroom kunnen opwekken. Die schade moet het installatiebedrijf vergoeden. Een man bestelt bij een ...

24 november 2023

Bestuurders vennootschap persoonlijk aansprakelijk voor niet-naleven cao

Een bedrijf hoort de cao netjes na te leven, anders kunnen er sancties volgen. Als bestuurders de cao willens en wetens niet nakomen, dan zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de boete die wordt opgelegd. Bedrijven in de sector particulie...

24 november 2023

Factuur niet ontvangen maar wel herinnering? Ook dan moet worden betaald

De tandartsrekening voor een patiënt arriveert op zijn oude adres; de herinnering op zijn nieuwe adres. Onzorgvuldig, vindt de patiënt en hij weigert de bijkomende kosten te betalen. Toch veroordeelt de kantonrechter hem daar...

23 november 2023

Aanvraag splitsingsvergunning kan worden beoordeeld aan Wet Bibob

Iemand die is veroordeeld voor overtreding van de Huisvestingswet, zoals het splitsen van appartementen zonder vergunning, wordt bij een aanvraag voor een vergunning voor een nieuwe splitsing extra gecontroleerd. Voorkomen moet worden dat e...

22 november 2023

Wat te doen als aandelen na overdracht snel minder waard worden?

Nadat een bedrijf de aandelen van een andere onderneming heeft overgenomen, worden deze snel minder waard. De koper voelt zich bedrogen; de rechtbank moet beoordelen of de aandelenoverdracht kan worden teruggedraaid. Een holdingv...

22 november 2023

Contact opnemen