NIEUWS

Bij verhuizing lopen bepaalde contracten door, ook de betalingsverplichting

Een bedrijf neemt internetdiensten af op zijn adres. Kan het contract worden opgezegd als de onderneming gaat verhuizen? Een bedrijf sluit een overeenkomst voor internetdiensten via glasvezel, voor € 275 ex btw per maand. De...

18 april 2023

Verzuim kan soms intreden zonder schriftelijke ingebrekestelling

Een van de vereisten voor de ontbinding van een overeenkomst is dat degene die de overeenkomst niet nakomt in verzuim is geraakt. Dat verzuim ontstaat onder andere door een schriftelijke ingebrekestelling te sturen. Maar soms kan een overee...

17 april 2023

Geen wanprestatie dierenarts: eigenaar hond moet rekeningen gewoon betalen

Een hondeneigenaar weigert verschillende rekeningen van de dierenarts te betalen. Volgens hem heeft de arts een pup na de geboorte niet goed gecontroleerd en daarom is sprake van wanprestatie. De dierenarts bestrijdt dat en krijgt van de ka...

14 april 2023

Slecht uitgevoerde kluswerkzaamheden: alles herstellen of schadevergoeding betalen?

Een klusbedrijf verricht werkzaamheden, maar het werk vertoont tekortkomingen. Moet de klusser de kans krijgen de boel te herstellen, of moet hij de schade bij de opdrachtgever vergoeden? Onduidelijk is ook hoe groot de schade is....

13 april 2023

Boekhouding niet op orde? Dan dreigt persoonlijke aansprakelijkheid bij faillissement

De wettelijke verplichting om een goede boekhouding te voeren moet niet worden onderschat. Verzaakt een bestuurder en gaat zijn bedrijf failliet, dan kan sprake zijn van ‘onbehoorlijke taakvervulling’ en daarmee van persoonlijke...

12 april 2023

Zoon bedrijfseigenaar tekent overeenkomst zonder volmacht: schade vergoeden

De zoon van de eigenaar van een klusbedrijf sluit een overeenkomst met een bedrijf, terwijl zijn vader van niks weet. Is deze overeenkomst geldig tot stand gekomen en zo ja, wie moet de facturen betalen? Een bedrijf dat zich onder meer toe...

12 april 2023

Wajong-uitkering krijg je niet zomaar

Een Wajong-uitkering krijg je niet zomaar. Alleen als er op medische gronden geen mogelijkheid is tot arbeidsparticipatie. Dat iemand ‘niet goed functioneert’, is onvoldoende. Dat ontdekte een man die een aanvraag indiende voor...

12 april 2023

Overeenkomst is tot stand gekomen, ook al ontbreekt een handtekening

Is een koopovereenkomst tot stand gekomen als op een van de pagina’s van het contract een handtekening ontbreekt? De rechtbank Overijssel oordeelt van wel in een zaak over de verkoop van een camping. Een stel is samen eigenaar van ee...

12 april 2023

Kapper bederft haar van klant en moet flink in de buidel tasten

Een haarverfbehandeling bij de kapper gaat helemaal verkeerd. De kapper biedt aan het probleem te herstellen, maar dat komt hem heel duur te staan. Een vrouw gaat naar de kapper om haar haren te laten kleuren. Maar de juiste kleu...

7 april 2023

Geheimhoudingsbeding geschonden: boete betalen

Een ex-werknemer stuurt een bestand met bedrijfsinformatie van zijn oud-werkgever naar zijn privé-mailadres. Daarmee schendt hij het in de arbeidsovereenkomst opgenomen geheimhoudingsbeding en het beding over bedrijfseigendommen...

6 april 2023

Ontbinding vennootschap niet aangetoond, faillissement terecht uitgesproken

Een bedrijf wordt failliet verklaard, maar gaat tegen die beslissing in hoger beroep. Het stelt dat het eerder al was opgehouden te bestaan. Er waren bovendien ook geen baten meer die een vereffening zouden kunnen rechtvaardigen. Maar het g...

6 april 2023

Geen overeenkomst tot stand gekomen na gunning in aanbestedingsprocedure

Na de definitieve gunning van een opdracht in een aanbestedingsprocedure verschillen een gemeente en een vastgoedontwikkelaar van mening over de vraag of er een overeenkomst tot stand is gekomen. In een kort geding hakt de rechtbank Midden-...

5 april 2023

Werknemer moet na opzeggen baan aantonen dat hij telefoon en leaseauto heeft ingeleverd

Een werknemer zegt per direct zijn baan op. In dat geval levert hij zijn leaseauto en telefoon in bij zijn werkgever. Zo staat dat in de arbeidsovereenkomst. Als dat mobieltje bij de post zoekraakt, vindt hij dat dit niet voor zijn rek...

5 april 2023

Feitelijk beleidsbepaler: uitsluiting formele bestuur niet vereist

Wanneer wordt iemand als feitelijk beleidsbepaler aangemerkt? Voor die beoordeling is niet nodig dat deze persoon het formele bestuur terzijde heeft geschoven. Voldoende is dat de feitelijk beleidsbepaler zich een deel van de bestuursb...

30 maart 2023

Bank niet aansprakelijk voor schade bij crypto-oplichting

Een klant van een bank wordt opgelicht door cryptofrauders. Hij verliest veel geld. Hij stelt zijn bank aansprakelijk: die heeft haar zorgplicht geschonden. De rechtbank ziet dat anders. Een man leest een advertentie over handel in cr...

29 maart 2023

Recht van overpad zorgt vaak voor problemen tussen buren

De Rijdende Rechter heeft er veel mee te maken: een burenruzie over een pad dat eigendom is van de een, maar door de ander mag worden gebruikt. In deze zaak maakt de rechter duidelijk dat de ‘gebruiker’ het pad niet tegen de wil...

29 maart 2023

Moet zorgverzekeraar operatie in het buitenland vergoeden?

Een vrouw ondergaat in het buitenland een operatie. Heeft ze recht op vergoeding van de kosten daarvan door haar zorgverzekeraar? Het gerechtshof Den Haag boog zich over die vraag in een zaak van een vrouw die tijdens haar vakantie in ...

28 maart 2023

Strikte eisen aan ontslag op staande voet

Er gelden strikte eisen aan een ontslag op staande voet. Wordt daaraan niet voldaan, dan is het ontslag niet rechtsgeldig en moet de werkgever vergoedingen aan de werknemer betalen. Een man werkt als beveiliger bij een bibliotheek. Daar kl...

27 maart 2023

Ongedierte in huurhuis levert ‘gebrek’ op

Een huurder ontdekt in zijn oudere woning, gelegen in een slechte buurt, dat er muizen en ratten binnen zitten. Had hij dat moeten verwachten of tast dit gebrek zijn huurgenot aan, zodat de verhuurder de schade moet vergoeden? De man huurt...

24 maart 2023

Bedrijf moet hoge salaris van OK-commissaris zelf betalen

Als er binnen een bedrijf lastige geschillen ontstaan of sprake is van wanbeleid, kan de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam in een ‘enquêteprocedure’ een ‘OK-commissaris’ aanstellen die toezic...

23 maart 2023

Geen schadevergoeding bij afbreken onderhandelingen over aandelentransactie

Mogen onderhandelingen over een aandelenoverdracht ‘zo maar’ worden afgebroken? In deze zaak wel. De partij die de aandelen wilde verkopen heeft geen recht op schadevergoeding. Een bedrijf houdt alle aandelen in een ander bedri...

21 maart 2023

Verstoorde arbeidsverhoudingen als grondslag voor ontslag

Het komt met enige regelmaat voor dat een arbeidsovereenkomst wordt ontbonden omdat de ‘arbeidsverhoudingen verstoord’ zijn. Wanneer is daar sprake van? In deze zaak moest de kantonrechter daarover oordelen. Een vrouw is i...

21 maart 2023

Loonbeslag bij werknemer, wat moet werkgever doen?

Wat moet een werkgever doen als een gerechtsdeurwaarder beslag legt op het loon van een werknemer? De werkgever moet in ieder geval verklaren hoeveel de werknemer verdient. Als de werkgever niet alles verklaart, kan het zelfs zo zijn dat de...

17 maart 2023

Beroep op wanprestatie faalt: betalingsverplichting is er nog

Een bedrijf stelt geen betalingsverplichting meer te hebben jegens een leverancier, nu de overeenkomst tussen hen vanwege wanprestatie door de leverancier eenzijdig buitengerechtelijk ontbonden zou zijn. De rechtbank Zeeland-West-Brabant de...

15 maart 2023

Huurder moet uitvoering van dringende werkzaamheden aan woning toestaan

Wie een woning huurt is verplicht de verhuurder in de gelegenheid te stellen ‘dringende werkzaamheden’ uit te voeren, zoals het plaatsen van rookmelders. Weigert een huurder, dan kan hij zelfs tijdelijk zijn huis uit w...

14 maart 2023

Ook na meerdere waarschuwingen werkhouding niet verbeterd: ontslag op staande voet terecht gegeven

Een slecht functionerende werknemer wordt meerdere keren gewaarschuwd en er worden talloze gesprekken met hem gevoerd, waarbij afspraken worden gemaakt waar hij zich niet aan houdt. Bij de werkgever is de maat dan vol. Begrijpelijk, vindt d...

8 maart 2023

Softwaregebruik zonder licentie? Forse schadevergoeding betalen

Na opzegging van de licentieovereenkomst met een softwareproducent blijft een bedrijf gebruikmaken van diens computerprogramma’s. Daarmee is onrechtmatig gehandeld en een inbreuk gemaakt op de auteursrechten van het softwarebedrijf, o...

8 maart 2023

Studiekosten hoeven niet altijd te worden terugbetaald

In veel arbeidsovereenkomsten staat een studiebeding, met daarin ook een regeling over terugbetaling van studiekosten als een werknemer bij de werkgever vertrekt. Aan zo'n studiekostenbeding worden strenge eisen gesteld. Dat merkt...

8 maart 2023

Ontslag op staande voet wegens huisvredebreuk houdt geen stand

Een jonge assistent-kok wordt op staande voet ontslagen wegens huisvredebreuk. Dat ontslag is niet rechtsgeldig en daarom heeft hij recht op een vergoeding wegens onregelmatige opzegging en een transitievergoeding, maar een immateriële...

6 maart 2023

Misleiding consument levert oneerlijke handelspraktijk op

Als een bedrijf een consument misleidt, is dat een ‘oneerlijke handelspraktijk’. De overeenkomst die dan tot stand is gekomen kan worden vernietigd. Dat gebeurde in deze zaak over een horlogeband. Een consument wil het kapotte&...

3 maart 2023

Contact opnemen