WHOA

Op 19 februari 2021 heeft de rechtbank Noord-Holland de eerste twee akkoorden gehomologeerd onder de nieuwe ‘Wet homologatie onderhands akkoord’, oftewel ‘WHOA’. Dit nieuwe onderdeel van de faillissementswet is op 1 januari 2021 in werking getreden en heeft als doel te voorkomen dat een onderneming failliet wordt verklaard terwijl deze (deels) levensvatbaar is. Kortgezegd houdt deze regeling in dat ondernemingen een bindend onderhands akkoord kunnen sluiten met hun schuldeisers. Als de rechtbank het akkoord goedkeurt, geldt het akkoord voor alle schuldeisers. De rechtbank zal het akkoord alleen goedkeuren als het voldoet aan de voorwaarden die de WHOA aan het akkoord stelt.

Wat is de toegevoegde waarde van de WHOA?

De WHOA heeft als doel te voorkomen dat een onderneming die in de kern gezond is, maar kampt met een te grote schuldenlast, failliet wordt verklaard. Deze regeling maakt mogelijk dat ondernemingen een bindend onderhands akkoord kunnen sluiten met hun schuldeisers.

Lees meer

Wat zijn de voorwaarden van de WHOA?

Voorwaarde om van de WHOA gebruik te kunnen maken is dat de ondernemer in een toestand verkeert waarin het redelijkerwijs aannemelijk is dat hij insolvent zal raken.

Lees meer

Hoe wordt een akkoord ingericht?

Het akkoord moet voorzien in een klassenindeling wanneer verschillende categorieën van schuldeisers en aandeelhouders betrokken zijn. Dat is aan de orde als de schuldeisers en aandeelhouders in faillissement rechten hebben of op basis van het akkoord rechten krijgen die verschillend zijn.

Lees meer

Kunnen werknemers worden betrokken in een WHOA-traject?

Om te voorkomen dat werkgevers de WHOA gebruiken als middel om ontslag van (overtallig) personeel te forceren, kunnen werknemers niet worden betrokken in een WHOA-procedure.

Lees meer

Hoe start u  een WHOA-procedure?

Ter herstructurering van zijn schulden kan de schuldenaar zelf een akkoord voorbereiden en aanbieden aan zijn schuldeisers. Voorwaarde om van de WHOA gebruik te kunnen maken is dat de schuldenaar in een toestand verkeert waarin het redelijkerwijs aannemelijk is dat hij insolvent zal raken.

Lees meer

Wat als een schuldeiser tijdens het WHOA-traject verhaalsmaatregelen wil nemen?

Omdat het WHOA-traject best wat tijd in beslag kan nemen en plaats vindt op een moment waarop de schuldenaar verkeert in een toestand waarin “het redelijkerwijs aannemelijk is dat hij met het betalen van zijn schulden niet zal kunnen voortgaan” kan de schuldenaar of de herstructureringsdeskundige de rechter verzoeken om een afkoelingsperiode af te kondigen.

Lees meer

Hoe verloopt de stemming?

De schuldenaar stuurt aan de schuldenaren een voorstel. Over dit voorstel kunnen partijen in onderhandeling te treden. Aan de hand van het onderhandelingsresultaat wordt een definitief voorstel geformuleerd. De schuldenaar kan een akkoord aanbieden aan al zijn schuldeisers, maar kan er ook voor kiezen zich te beperken tot een bepaalde klasse.

Lees meer

Hoe verloopt de procedure bij de rechtbank?

Het indienen van het verzoek gebeurt in een verzoekschrift dat door een advocaat is ondertekend. Het verzoek wordt vervolgens inhoudelijk op een terechtzitting behandeld. De zitting vindt plaats binnen acht tot veertien dagen nadat het verzoek is ingediend en het verslag ter inzage is gelegd.  

Lees meer

Contact opnemen

Rechtbank
De rechtbank is het gerecht in eerste aanleg.
Meer info »