Aannemer moet opdrachtgever waarschuwen als klus tot problemen zal leiden

Een aannemer wordt gevraagd een bad te plaatsen op een zolder. De houten balken daar zijn hiervoor echter te licht. De aannemer had de opdrachtgever hierop moeten wijzen, oordeelt de rechtbank.

Een echtpaar wil het dak van het huis laten vernieuwen en schakelt daarvoor een dakdekkers- en klusbedrijf in, een eenmanszaak. Ze vragen de aannemer ook om de zoldervloer te verhogen, want daar moet een bad worden geplaatst. Over deze badconstructie worden mondelinge afspraken gemaakt. Als er een lekkage ontstaat, haalt het echtpaar er een bouwinspecteur en een andere aannemer bij. Die constateren dat de zolder niet geschikt is voor het bad: dit is te zwaar voor de balken en voldoet niet aan de veiligheidseisen.

Waarschuwingsplicht

In het Burgerlijk Wetboek staat dat een aannemer bij het aangaan of uitvoeren van de overeenkomst verplicht is de opdrachtgever te waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht – als hij die tenminste kende of redelijkerwijs behoorde te kennen. Dat geldt ook als er gebreken zijn in zaken van de opdrachtgever of als die ongeschikt zijn, en voor fouten of gebreken in door de opdrachtgever verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften. Onder ‘gebrekkige zaken’ valt ook de ‘grond’ waarop de opdrachtgever het werk laat uitvoeren. Nu de aannemer de badconstructie heeft aangebracht op de bestaande houten balken van de zolderverdieping, zijn deze gelijk te stellen met ‘de grond’. De aannemer was dus verplicht het echtpaar ervoor te waarschuwen dat de draagkracht van de balken onvoldoende zou zijn.

Risico’s

Van een aannemer mag worden verwacht dat hij bekend is met de constructieve risico’s bij het plaatsen van een vrijstaand bad en de extra belasting die dit met zich meebrengt voor de zoldervloer. Deze aannemer wás ook bekend met die risico’s: hij had gezegd dat hij, als hij naast de badconstructie ook de rest van de vloerconstructie van de zolder zou mogen uitvoeren, dan wél een berekening zou hebben gemaakt of de zoldervloer het gewicht van het bad zou kunnen dragen. Hij had het echtpaar dus moeten waarschuwen dat de bestaande houten balken van de zoldervloer hadden moeten worden gecontroleerd. Dit is niet gebeurd.

Deskundige

Nu de aannemer zijn waarschuwingsplicht heeft geschonden, is er een gebrekkige (constructief onveilige) situatie ontstaan. De houten balken van de zolderverdieping moeten worden verstevigd. De rechtbank benoemt een deskundige die de kosten daarvan moet berekenen.

ECLI:NL:RBLIM:2024:523

Contact opnemen

Overeenkomst
Een overeenkomst is een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen richting een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.Volgens de wet komt een overeenkomst tot stand door aanbod en aanvaarding. In welke vorm dat gebeurt, is is irrelevant, dus een overeenkomst kan ook mondeling tot stand komen. Het kan dan echter lastig zijn om bewijs te leveren van het bestaan van de overeenkomst.
Meer info »
Zaken
Volgens de wet is een zaak "een voor menselijke beheersing vatbaar stoffelijk object". Op grond van rechtspraak worden ook warmte, informatie en elektriciteit als zaken aangemerkt. Zaken kunnen worden onderverdeeld in roerende en onroerende zaken.
Meer info »
Rechtbank
De rechtbank is het gerecht in eerste aanleg.
Meer info »