Bouwbedrijf moet order bij groothandel door schijn van bevoegdheid alsnog betalen

Een broer van een van de twee bestuurders van een bouwbedrijf doet tijdens hun vakantie een bestelling bij een groothandel in bouwmaterialen. De factuur daarvoor wordt niet betaald, want - zo zeggen de bestuurders - de broer mocht het bedrijf niet vertegenwoordigen. Volgens de kantonrechter van de rechtbank Noord-Holland is echter sprake van schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid: het bouwbedrijf moet de factuur daarom alsnog betalen.

Nadat de broer akkoord is gegaan met de door hem bij de groothandel aangevraagde offerte, wordt er een order- en opdrachtbevestiging naar het bouwbedrijf gestuurd. Na levering volgt een factuur, die niet wordt betaald. De groothandel eist bij de kantonrechter betaling van het verschuldigde bedrag.

Geen toestemming

Het bouwbedrijf is van mening dat het niet tot betaling verplicht is: de materialen zijn zonder toestemming van de bestuurders gekocht. De aanvraag kwam niet van het bouwbedrijf en de groothandel mocht er niet van uitgaan dat de broer van een van de bestuurders namens het bouwbedrijf materialen op rekening mocht bestellen.

Vertrouwen

De groothandel stelt dat zij er wel degelijk op mocht vertrouwen dat de bestelling namens het bouwbedrijf werd gedaan en daar ook in rekening mocht worden gebracht. Volgens de wet kan een overeenkomst tot stand komen bij een schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid die aan een partij kan worden toegerekend. Volgens de kantonrechter is daar hier sprake van. De groothandel heeft er op mogen vertrouwen dat de broer het bouwbedrijf mocht vertegenwoordigen. Van belang daarbij is dat de aanvraag per e-mail in kopie is gestuurd aan het e-mailadres dat het bouwbedrijf gebruikt voor bestellingen en dat de bestuurders niet hebben geprotesteerd tegen de offerte, order- en opdrachtbevestiging en factuur. Pas als een incassobureau wordt ingeschakeld stelt het bouwbedrijf voor het eerst dat het de factuur niet hoeft te betalen. Een van de bestuurders heeft namens het bouwbedrijf nog een betalingsregeling getroffen met de groothandel. Zo was ook nog eens sprake van een bekrachtiging van de onbevoegd verrichte rechtshandeling door de broer, aldus de kantonrechter.

Rekening en risico

Het verweer van het bouwbedrijf brengt hier geen verandering in. De bestuurders, zo wordt er gesteld, waren op het moment dat de bestelling werd geplaatst met vakantie en hadden geen toegang tot e-mail. Volgens de kantonrechter komt dat voor rekening en risico van het bouwbedrijf. Om zoiets te voorkomen, moet het dan maar achtervang of toegang tot e-mail regelen. De kantonrechter wijst de vordering van de groothandel dan ook toe. Het bouwbedrijf moet de factuur betalen.

ECLI:NL:RBNHO:2024:2860

Contact opnemen

Kantonrechter
De kantonrechter is belast met de behandelingen van bepaalde soorten zaken, namelijk: civiele zaken tot een bedrag van EUR 25.000,-, arbeidszaken, huurzaken, consumentenkoopzaken en consumentenkredietzaken. Verder gaat de kantonrechter ook over zaken met betrekking tot bewind, curatele, mentorschap en het verwerpen of aanvaarden van erfenissen. Het is bij een kantonrechter niet verplicht om een advocaat in te schakelen.
Meer info »
Rechtbank
De rechtbank is het gerecht in eerste aanleg.
Meer info »
Overeenkomst
Een overeenkomst is een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen richting een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.Volgens de wet komt een overeenkomst tot stand door aanbod en aanvaarding. In welke vorm dat gebeurt, is is irrelevant, dus een overeenkomst kan ook mondeling tot stand komen. Het kan dan echter lastig zijn om bewijs te leveren van het bestaan van de overeenkomst.
Meer info »
Rechtshandeling
Een rechtshandeling is handeling van een persoon met een bepaald rechtsgevolg. Om een rechthshandeling geldig te laten zijn, moet er aan twee voorwaarden zijn voldaan: (1) degene die de rechtshandeling verricht moet de wil hebben om het rechtsgevolg te bereiken en (2) die wil moet zich door een verklaring hebben geopenbaard. Die verklaring kan in iedere vorm geschieden, en kan ook impliciet besloten liggen in bepaalde gedragingen.
Meer info »