Concurrentiebeding wordt ingeperkt

Een concurrentiebeding staat vaak standaard in arbeidsovereenkomsten – zelfs als van bescherming van de concurrentiepositie van het bedrijf geen sprake is. Dat belemmert werknemers om makkelijk over te stappen. Daarom wil de regering de mogelijkheden van het concurrentiebeding beperken.

Het doel van het concurrentiebeding is om de concurrentiepositie van de werkgever veilig te stellen. Werknemers kunnen beschikken over bedrijfsgeheimen, klantcontacten, unieke werkprocessen en commerciële en technische kennis, en kunnen die meenemen naar een nieuwe werkgever. Die zou daarvan kunnen profiteren. Met een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst wil de werkgever zijn ‘bedrijfsdebiet’ – de opgebouwde knowhow en goodwill – beschermen.

Grondrecht op vrije arbeidskeuze

In de praktijk worden ook concurrentiebedingen opgenomen in arbeidsovereenkomsten als van bescherming van de concurrentiepositie eigenlijk geen sprake is. Het staat vaak standaard in het arbeidscontract, ook bij werknemers die niet over vertrouwelijke bedrijfsinformatie of klantgegevens beschikken. Omdat het concurrentiebeding hun overstap belemmert, kunnen werknemers worden aangetast in hun grondrecht op vrije arbeidskeuze en wordt arbeidsmobiliteit moeilijker gemaakt. Om die reden is de regering op 4 maart 2024 gekomen met een wetsvoorstel tot inperking van de mogelijkheden een concurrentiebeding.

Vergoeding van half maandsalaris

De regering stelt voor het concurrentiebeding qua duur te beperken tot maximaal 12 maanden. Verder moet ook het geografisch bereik daarbij expliciet worden vermeld. In arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd moet schriftelijk worden uitgelegd waarom het concurrentiebeding noodzakelijk is. Die verplichting geldt nu alleen bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Tot slot moet de werkgever, als hij zich beroept op het concurrentiebeding, aan de ex-werknemer een vergoeding van een half maandsalaris betalen voor elke maand dat het concurrentiebeding van kracht is.

Overgangsrecht

Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe regels in werking treden. Er komt eerst ‘overgangsrecht’, dat bepaalt dat eerdere rechtsgeldig overeengekomen concurrentiebedingen blijven gelden. Deze bestaande concurrentiebedingen hoeven dus niet te voldoen aan deze nieuwe regels. Wat wel direct in werking treedt: de maximumduur van 12 maanden en de verplichting tot het betalen van een vergoeding als het concurrentiebeding wordt ingeroepen. Tot 15 april 2024 kan iedereen op het wetsvoorstel reageren via de internetconsultatie.

Contact opnemen

Concurrentiebeding
Een concurrentiebeding beperkt de werknemer voor een bepaalde tijd in zijn bevoegdheid om na zijn dienstverband werkzaam te zijn bij een concurrerende werkgever (artikel 7:653 BW). Een concurrentiebeding mag alleen schriftelijk worden overeengekomen, in beginsel alleen bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en alleen met een meerderjarige werknemer. De rechter kan een concurrentiebeding (geheel of gedeeltelijk) vernietigen als het beding niet noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs-of dienstbelangen of als de werknemer er onbillijk door benadeeld wordt.
Meer info »
Arbeidsovereenkomst
De overeenkomst waarbij de werknemer zich verbindt om in dienst van de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. Drie elementen dienen aanwezig te zijn om te kunnen spreken van een arbeidsovereenkomst: arbeid (persoonlijk verricht door de werknemer), loon (veelal in geld) en een gezagsverhouding.
Meer info »