Niet te snel dagvaarden, eerst de ander in gebreke stellen

Een tweedehands camper vertoont zoveel gebreken dat de koper de koopovereenkomst wil ontbinden. Maar in plaats van de verkoper in gebreke te stellen, gaat hij meteen over tot dagvaarden. Dat had hij niet moeten doen.

Een man koopt van een bedrijf een tweedehands camper voor € 23.950. Na een maand klaagt hij dat er gebreken zijn en een paar weken later klaagt hij opnieuw dat er defecten zijn. In de tussentijd voert de koper enkele reparaties uit. Hij wil dat het bedrijf deze kosten vergoedt (€ 2.071). Het bedrijf voert reparaties uit die onder de garantie vallen. Snel daarna ondergaat de camper een APK, en wordt hij afgekeurd. De koper is er klaar mee en vraagt de rechtbank Zeeland-West-Brabant de koopovereenkomst te ontbinden. Hij eist het aankoopbedrag terug en wil dat het bedrijf een schadevergoeding betaalt van € 6.472. Tijdens de mondelinge behandeling stuurt de kantonrechter aan op een onderlinge regeling, maar daar gaan beide partijen niet op in. Daardoor komt er een uitspraak op basis van uitsluitend juridische argumenten.

Geen verzuim

Kan de overeenkomst worden ontbonden? Dan moet de camper ernstige gebreken hebben die een gevaar vormen voor de verkeersveiligheid, waardoor sprake is van non-conformiteit. Ook moet sprake zijn van een weigering van het bedrijf om die gebreken te herstellen, waardoor het in verzuim is komen te verkeren. Aan dit alles is niet voldaan, constateert de kantonrechter. Omdat de koper vond dat het bedrijf de gebreken niet (goed) had hersteld, ging hij direct over tot dagvaarden. Daarmee heeft hij volgens de kantonrechter te snel gehandeld om tot ontbinding te kunnen overgaan. Hij had het bedrijf eerst in gebreke moeten stellen. Door dit niet te doen, is het bedrijf niet in verzuim komen te verkeren, en verzuim is nodig voor ontbinding. 

Geen non-conformiteit

Ook vormen de gebreken aan de camper volgens de kantonrechter geen gevaar voor de verkeersveiligheid, zodat geen sprake is van non-conformiteit. Tot slot zijn de gebreken niet zo ernstig dat zij een ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigen. De kantonrechter wijst de ontbinding dan ook af.

Nieuw voor oud

De zaken die niet onder de garantie vallen, zijn volgens de koper ook niet goed hersteld. Daarvoor wil hij een schadevergoeding, maar dit wordt om dezelfde reden afgewezen: het bedrijf is hiervoor niet in gebreke gesteld. Dan ligt de bewijslast om aan te tonen dat dit alles ondanks de reparaties niet naar behoren werkt bij de koper. En die heeft dit niet aangetoond. Van enkele andere zaken wordt wel vastgesteld dat ze een gebrek zijn (de spiegelverwarming, cruise-control en zonnepanelen). De kosten daarvoor moet het bedrijf wel vergoeden, maar wel ‘nieuw voor oud’. De camper moet namelijk zo veel mogelijk in de toestand worden gebracht waarin hij zou hebben verkeerd als deze onderdelen wel hadden gewerkt. De kantonrechter schat dat de schade de helft is van de nieuwwaarde, dit bedrag moet het bedrijf betalen. En de toezegging van het bedrijf om € 1.071 te betalen? Dat hoeft niet: dat aanbod was gedaan in het kader van een minnelijke regeling zonder reparatie, en die regeling is niet tot stand gekomen.

ECLI:NL:RBZWB:2024:1080

 

 

 

 

 

Contact opnemen

Rechtbank
De rechtbank is het gerecht in eerste aanleg.
Meer info »
Kantonrechter
De kantonrechter is belast met de behandelingen van bepaalde soorten zaken, namelijk: civiele zaken tot een bedrag van EUR 25.000,-, arbeidszaken, huurzaken, consumentenkoopzaken en consumentenkredietzaken. Verder gaat de kantonrechter ook over zaken met betrekking tot bewind, curatele, mentorschap en het verwerpen of aanvaarden van erfenissen. Het is bij een kantonrechter niet verplicht om een advocaat in te schakelen.
Meer info »
Overeenkomst
Een overeenkomst is een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen richting een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.Volgens de wet komt een overeenkomst tot stand door aanbod en aanvaarding. In welke vorm dat gebeurt, is is irrelevant, dus een overeenkomst kan ook mondeling tot stand komen. Het kan dan echter lastig zijn om bewijs te leveren van het bestaan van de overeenkomst.
Meer info »
Verzuim
Verzuim is een toestand waarin de niet-presterende schuldenaar moet te verkeren voordat de schuldeiser aanspraak kan maken op schadevergoeding of ontbinding. De schuldenaar kan op verschillende manieren in verzuim raken. Eén daarvan is dat de schuldeiser een ingebrekestelling heeft verstuurd waaraan de schuldenaar geen gehoor heeft gegeven.
Meer info »
Ontbinding
Ontbinding een van de manieren waarop een overeenkomst kan worden beëindigd. Artikel 6:265 Burgerlijk Wetboek bevat een ontbindingsbevoegdheid voor het geval dat de wederpartij tekortschiet in de nakoming van zijn contractuele verplichtingen. Je kunt dan de overeenkomt ontbinden, tenzij de tekortkoming zodanig gering is dat die geen ontbinding rechtvaardigt. Andere gronden voor ontbinding zijn bijvoorbeeld dat, wanneer je als consument iets gekocht hebt, het aangekochte product gebrekkig is, of waneer er sprake is van onvoorziene omstandigheden. Ontbinding heeft tot gevolg dat de overeenkomst wordt geacht nooit te hebben bestaan. De reeds verrichte prestaties of gedane betalingen moeten ongedaan worden gemaakt, dus moeten - voor zover mogelijk - 'teruggedraaid' worden.
Meer info »
Zaken
Volgens de wet is een zaak "een voor menselijke beheersing vatbaar stoffelijk object". Op grond van rechtspraak worden ook warmte, informatie en elektriciteit als zaken aangemerkt. Zaken kunnen worden onderverdeeld in roerende en onroerende zaken.
Meer info »
Bewijslast
Als je de bewijslast hebt, ben je de partij die in een gerechtelijke procedure bepaalde stellingen moet bewijzen. In de regel geldt dat degene die een bepaalde stelling inneemt, ook degene is die deze stelling moet bewijzen.
Meer info »