Ontbonden vennootschap kan herleven

Een vennootschap die is ontbonden bestaat feitelijk niet meer. Wat als een oud-bestuurder ontdekt dat hij toch nog een rechtshandeling moet verrichten? De rechtbank kan de vennootschap dan tijdelijk doen herleven.

Een man vraagt de rechtbank Rotterdam de vereffening van (het vermogen van) een vennootschap te heropenen en hemzelf te benoemen tot vereffenaar. De vennootschap is eerder dit jaar ontbonden en later ook uit het Handelsregister uitgeschreven.

Vereffening

Bij een ontbonden vennootschap worden alle bezittingen verkocht en uit de opbrengst worden de schulden betaald. De bestuurders van de vennootschap zijn wettelijk aangewezen als de vereffenaar. Het eventuele saldo zal de vereffenaar verdelen onder de aandeelhouders of vennoten. Deze vereffening was afgerond.

Heropenen

Een afgesloten vereffening kan echter worden heropend. Als na het tijdstip waarop de rechtspersoon is opgehouden te bestaan – dus uit het Handelsregister is uitgeschreven – nog een schuldeiser of gerechtigde tot het saldo opkomt, of wanneer van het bestaan van een bate blijkt, kan de rechtbank op verzoek van een belanghebbende de vereffening heropenen. Daarbij kan ook een vereffenaar worden benoemd. De rechtbank zal het verzoek toewijzen als de vordering of de bate voldoende aannemelijk is gemaakt.

Verklaring van waardeloosheid                  

Deze verzoeker was voorheen statutair bestuurder en enig aandeelhouder van de vennootschap. De vennootschap had hem een geldlening verstrekt, waarbij hij een eerste recht van hypotheek had gegeven aan de vennootschap op een aan hem (de verzoeker/oud-bestuurder) in eigendom toebehorend perceel. De geldlening is inmiddels afgelost, maar de hypothecaire inschrijving in het Kadaster is nog niet doorgehaald. De oud-bestuurder wil dit alsnog doen, omdat hij van plan is een eerste recht van hypotheek te vestigen op ditzelfde perceel ten behoeve van een financieringsaanvraag bij een bank. Daarvoor is nodig dat de vennootschap een ‘verklaring van waardeloosheid’ aan hem afgeeft.

Verzoek toegewezen

De rechtbank ziet dat de geldlening volledig is afgelost. Van de ontbonden vennootschap is nog één rechtshandeling vereist om de hypothecaire inschrijving in het Kadaster door te halen. Door de heropening van de vereffening kan de oud-bestuurder dit alsnog doen. De vennootschap herleeft dan tijdelijk totdat de oud-bestuurder deze rechtshandeling heeft verricht. Omdat het voor de rechtbank duidelijk is dat dit voor de oud-bestuurder belangrijk is, wordt het verzoek tot heropening van de vereffening toegewezen, met benoeming van de oud-bestuurder tot vereffenaar. Die moet er wel voor zorgen dat zijn optreden als vereffenaar wordt ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

ECLI:NL:RBROT:2023:8518

Contact opnemen

Rechtshandeling
Een rechtshandeling is handeling van een persoon met een bepaald rechtsgevolg. Om een rechthshandeling geldig te laten zijn, moet er aan twee voorwaarden zijn voldaan: (1) degene die de rechtshandeling verricht moet de wil hebben om het rechtsgevolg te bereiken en (2) die wil moet zich door een verklaring hebben geopenbaard. Die verklaring kan in iedere vorm geschieden, en kan ook impliciet besloten liggen in bepaalde gedragingen.
Meer info »
Rechtbank
De rechtbank is het gerecht in eerste aanleg.
Meer info »
Vereffenaar
Een vereffenaar is de persoon die is belast met het beheren en afwikkelen (vereffenen) van een nalatenschap. Een vereffenaar kan niet bij testament worden benoemd, en komt meestal alleen in beeld als er bij testament geen executeur is benoemd, en minstens één erfgenaam de nalatenschap beneficiair heeft aanvaard. De erfgenamen zijn dan in beginsel gezamenlijk vereffenaar. Als dat onwenselijk is, kan er bij de rechtbank ook een verzoek ingediend worden om een vereffenaar te benoemen.
Meer info »
Eigendom
Eigendom is het meest verstrekkende recht dat men op een zaak kan hebben. Het is het recht om vrij over een zaak te beschikken. Eigendom is niet hetzelfde als bezit, maar eigendom en bezit gaan wel vaak samen.
Meer info »