Particulieren die elkaar geld lenen, kunnen geen rente vragen

Kan een particulier die een andere particulier geld leent daarvoor rente in rekening brengen? Ja, maar alleen als dit schriftelijk is overeengekomen.

Een man leent iemand een bedrag van € 15.000. Die betaalt in verschillende tranches terug, deels contant en deels via de bank, op € 550 na. Er ontstaat een geschil over de rente die over de lening moet worden betaald. Daarvoor stapt de uitlener naar de rechtbank Amsterdam. Daar blijkt dat de geldleningsovereenkomst mondeling tot stand is gekomen. De lener betwist dat er afspraken zijn gemaakt over het vergoeden van rente, laat staan een contractuele rente van 5% per maand zoals de uitlener beweert. Inmiddels heeft hij alles afgelost – de resterende € 550 betaalt hij na de datum van de dagvaarding.

Vriendendienst

In het Burgerlijk Wetboek staat dat een particulier die geld uitleent aan een andere particulier geen recht op rente heeft, behalve als dit schriftelijk anders is overeengekomen. Dit ‘schriftelijkheidsvereiste’ geldt alleen als zowel de uitlener als de lener een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Het uitlenen van geld door een particulier aan een andere particulier moet als vriendendienst worden beschouwd. Voor een schriftelijk beding is geen onderhandse of authentieke akte nodig; een mededeling in een brief of e-mail is voldoende.

Geen contractuele rente

In deze zaak zijn beide partijen natuurlijke personen. De uitlener stelt dan wel dat de lener het geld kreeg in zijn hoedanigheid van ondernemer, maar hij heeft dit niet onderbouwd met bijvoorbeeld een uittreksel van de Kamer van Koophandel. De kantonrechter gaat ervan uit dat beide partijen niet bedrijfsmatig hebben gehandeld. Nu er geen schriftelijk beding is, hoeft de lener geen contractuele rente te betalen.

Wettelijke rente

Er is wel een verschil tussen de contractuele rente (hier 5%), die vanaf het begin van een overeenkomst loopt, en de wettelijke rente. Die laatste gaat pas lopen bij verzuim, dus als er niet op tijd wordt terugbetaald. Een schuldenaar (degene die het geld heeft geleend) is een schadevergoeding verschuldigd als hij te laat terugbetaalt, ter hoogte van de wettelijke rente over die som over de tijd dat de schuldenaar in verzuim is geweest.

Verzuim

Een geldlener is verplicht het bedrag terug te geven binnen zes weken nadat de geldgever heeft meegedeeld dat hij het bedrag opeist. Na die zes weken gaat het verzuim lopen en dus ook de wettelijke rente. In deze zaak was de lener 11 dagen te laat met het terugbetalen van € 550. Over die periode moet hij wettelijke rente betalen.

ECLI:NL:RBAMS:2024:2319

Contact opnemen

Rechtbank
De rechtbank is het gerecht in eerste aanleg.
Meer info »
Geldleningsovereenkomst
De overeenkomst waarbij de uitlener zich verbindt om een som uit te lenen en de lener zich verbindt om een overeenkomstige som geld terug te betalen (7:129 BW). Partijen kunnen in de overeenkomst afspraken maken, over onder meer de termijnen van terugbetaling, rente en zekerheidstelling.
Meer info »
Kantonrechter
De kantonrechter is belast met de behandelingen van bepaalde soorten zaken, namelijk: civiele zaken tot een bedrag van EUR 25.000,-, arbeidszaken, huurzaken, consumentenkoopzaken en consumentenkredietzaken. Verder gaat de kantonrechter ook over zaken met betrekking tot bewind, curatele, mentorschap en het verwerpen of aanvaarden van erfenissen. Het is bij een kantonrechter niet verplicht om een advocaat in te schakelen.
Meer info »
Overeenkomst
Een overeenkomst is een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen richting een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.Volgens de wet komt een overeenkomst tot stand door aanbod en aanvaarding. In welke vorm dat gebeurt, is is irrelevant, dus een overeenkomst kan ook mondeling tot stand komen. Het kan dan echter lastig zijn om bewijs te leveren van het bestaan van de overeenkomst.
Meer info »
Verzuim
Verzuim is een toestand waarin de niet-presterende schuldenaar moet te verkeren voordat de schuldeiser aanspraak kan maken op schadevergoeding of ontbinding. De schuldenaar kan op verschillende manieren in verzuim raken. Eén daarvan is dat de schuldeiser een ingebrekestelling heeft verstuurd waaraan de schuldenaar geen gehoor heeft gegeven.
Meer info »