Proceskostenvergoeding bij het winnen van een rechtszaak?

Een veel gemaakte denkfout is, dat als je een rechtszaak wint, de gemaakte juridische kosten volledig worden vergoed door de verliezende partij. In de praktijk is het inderdaad zo dat de verliezende partij de proceskosten van de winnende partij betaalt. De hoogte van de proceskosten wordt echter vastgesteld conform het liquidatietarief. De uitkomst hiervan bedraagt vaak slechts een fractie van de daadwerkelijk gemaakte juridische kosten.

Uitsluitend in het geval er sprake is van misbruik van procesrecht of onrechtmatig handelen kan de rechter beslissen dat de winnende partij een volledige proceskostenvergoeding toekomt. Hiervan is pas sprake als het instellen van een vordering of het voeren van een verweer, gelet op de ‘evidente ongegrondheid’ ervan, ‘in verband met de betrokken belangen van de wederpartij’ achterwege had behoren te blijven.

Afgelopen juni wees de Rechtbank Amsterdam een volledige proceskostenvergoeding toe.

De eiseres vorderde een indirecte schadevergoeding van de gedaagde. De rechtsverhouding tussen partijen werd beheerst door Angolees recht. Tijdens de procedure concludeerde de rechtbank dat indirecte schade volgens Angolees recht niet voor vergoeding in aanmerking komt. De eiseres had behoren te weten dat de vordering kansloos was en had in de dagvaarding essentiële informatie achterwege gehouden. Daarmee heeft de eiseres volgens de rechtbank misbruik gemaakt van het procesrecht. Dit leidt er toe dat de eiseres de werkelijke proceskosten moet vergoeden die door de gedaagde zijn gemaakt. De kosten worden begroot op ruim 330.000 euro. (lees de volledige uitspraak op: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2022:3113).

In de praktijk wordt een volledige proceskostenvergoeding zelden toegewezen, de eisen die daarvoor gelden zijn zeer streng. De mogelijkheid bestaat echter wel, en zoals het vonnis van de Rechtbank Amsterdam illustreert, kunnen de kosten zeer hoog oplopen.

STIPT. tipt.

Wees je er van bewust dat je – bij het voeren van een procedure – in de meeste gevallen slechts een fractie van de daadwerkelijke gemaakte proceskosten vergoed krijgt door de verliezende partij. Echter, wees je er ook van bewust dat je het risico loopt op een volledige proceskostenveroordeling indien je een zinloze procedure voert en misbruik maakt van het procesrecht. Dat kan je namelijk duur komen te staan!

Contact opnemen

Rechtbank
De rechtbank is het gerecht in eerste aanleg.
Meer info »
Dagvaarding
De dagvaarding is een document waarin de eiser omschrijft wat hij eist, de gronden waarop die eis is gebaseerd en hoe en wanneer de gedaagde hierop kan reageren. De dagvaarding wordt aan de gedaagde betekend door een gerechtsdeurwaarder.
Meer info »
Vonnis
Een vonnis is de uitspraak van een rechter van de rechtbank. Een uitspraak in hoger beroep of in cassatie wordt een arrest genoemd.
Meer info »
Proceskostenveroordeling
Een proceskostenveroordeling houdt in dat de in het ongelijk gestelde partij de proceskosten van de wederpartij dient te vergoeden. Niet alle werkelijk gemaakte proceskosten komen voor vergoeding in aanmerking. De hoogte van de vergoeding van advocaatkosten wordt fictief berekend, aan de hand van het aantal verrichte proceshandelingen.
Meer info »