Vernietiging en ontbinding van koopovereenkomst boot niet rechtsgeldig

Een koper schaft een boot aan, maar is er na de aankoop ontevreden over. Hij vernietigt en ontbindt de koopovereenkomst per brief en vraagt de kantonrechter van de rechtbank Rotterdam dit te bevestigen, maar vangt bot.

De koper laat de voormalige booteigenaren een maand na de koop in een brief weten dat hij de koopovereenkomst vernietigt en ontbindt. De boot is kleiner dan hij dacht en vertoont mankementen. Hij vraagt de kantonrechter dit te bevestigen en te oordelen dat hij het aankoopbedrag van € 9.000 terugkrijgt.

Bedrog

De man heeft het contract vernietigd, omdat volgens hem sprake is van bedrog. De verkopers zouden in de online advertentie met opzet onjuiste informatie over de boot hebben gegeven. De kantonrechter vindt echter dat van bedrog geen sprake is. De verkopers stellen met oprechte intenties de informatie te hebben verstrekt. De koper heeft hier niets tegen in gebracht.

Dwaling

Volgens de koper is ook sprake van dwaling. Op basis daarvan kon hij de overeenkomst naar zijn mening vernietigen. Als hem de juiste informatie was verstrekt, dan zou hij de boot niet hebben gekocht. Zo zou hij die niet hebben gekocht als hij had geweten dat de motor moeizaam start. Ook klaagt de man over de afmetingen van de boot: die is smaller, korter en lager dan in de advertentie vermeld stond. De kantonrechter wijst ook dit beroep op dwaling af. De koper wist dat de motor slecht startte, omdat dat ook het geval was bij de bezichtiging. En wat de afmetingen betreft benadrukt de kantonrechter dat in de advertentie slechts inschattingen staan en dat de afwijkingen minimaal zijn. Daarnaast heeft de koper bij de bezichtiging niets over de afmetingen gezegd. Blijkbaar was hij daar dus tevreden mee. De kantonrechter verwacht daardoor dat de man de boot ook zou hebben gekocht als exact de juiste afmetingen in de advertentie hadden gestaan.

Niet in gebreke gesteld

De koper heeft de overeenkomst ontbonden vanwege de tekortkomingen aan de boot. Ook deze ontbinding is niet geldig, oordeelt de kantonrechter. De ontbinding kon niet worden gebaseerd op de slecht werkende motor, omdat de koper - anders dan de wet vereist - de verkoper niet in gebreke heeft gesteld. De niet precies vermelde afmetingen zijn van onvoldoende gewicht voor ontbinding; uit de gang van zaken rond de bezichtiging blijkt dat de exacte bootafmetingen blijkbaar niet zo belangrijk waren voor de koper. Kortom, de koopovereenkomst is in stand gebleven. En de boot blijft bij de koper.

ECLI:NL:RBROT:2024:3617

 

Contact opnemen

Kantonrechter
De kantonrechter is belast met de behandelingen van bepaalde soorten zaken, namelijk: civiele zaken tot een bedrag van EUR 25.000,-, arbeidszaken, huurzaken, consumentenkoopzaken en consumentenkredietzaken. Verder gaat de kantonrechter ook over zaken met betrekking tot bewind, curatele, mentorschap en het verwerpen of aanvaarden van erfenissen. Het is bij een kantonrechter niet verplicht om een advocaat in te schakelen.
Meer info »
Rechtbank
De rechtbank is het gerecht in eerste aanleg.
Meer info »
Overeenkomst
Een overeenkomst is een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen richting een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.Volgens de wet komt een overeenkomst tot stand door aanbod en aanvaarding. In welke vorm dat gebeurt, is is irrelevant, dus een overeenkomst kan ook mondeling tot stand komen. Het kan dan echter lastig zijn om bewijs te leveren van het bestaan van de overeenkomst.
Meer info »
Dwaling
Dwaling betekent dat er een onjuiste voorstelling van zaken is geweest. Dat kan het gevolg zijn van een onjuiste mededeling of verzwijging van de wederpartij, maar het is ook mogelijk dat beide partijen van dezelfde onjuiste voorstelling van zaken zijn uitgegaan. Als een partij heeft gedwaald bij het totstandkomen van een overeenkomst, kan hij de overeenkomst volgens de wet (art. 6:228 BW) vernietigen als hij de overeenkomst bij een juiste voorstelling van zaken niet zou hebben gesloten.
Meer info »
Ontbinding
Ontbinding een van de manieren waarop een overeenkomst kan worden beƫindigd. Artikel 6:265 Burgerlijk Wetboek bevat een ontbindingsbevoegdheid voor het geval dat de wederpartij tekortschiet in de nakoming van zijn contractuele verplichtingen. Je kunt dan de overeenkomt ontbinden, tenzij de tekortkoming zodanig gering is dat die geen ontbinding rechtvaardigt. Andere gronden voor ontbinding zijn bijvoorbeeld dat, wanneer je als consument iets gekocht hebt, het aangekochte product gebrekkig is, of waneer er sprake is van onvoorziene omstandigheden. Ontbinding heeft tot gevolg dat de overeenkomst wordt geacht nooit te hebben bestaan. De reeds verrichte prestaties of gedane betalingen moeten ongedaan worden gemaakt, dus moeten - voor zover mogelijk - 'teruggedraaid' worden.
Meer info »
Zaken
Volgens de wet is een zaak "een voor menselijke beheersing vatbaar stoffelijk object". Op grond van rechtspraak worden ook warmte, informatie en elektriciteit als zaken aangemerkt. Zaken kunnen worden onderverdeeld in roerende en onroerende zaken.
Meer info »