Teruggestuurde producten komen niet aan bij verkoper: koper krijgt geen geld terug

Een man koopt bij een groot computerbedrijf twee spelcomputers voor in totaal € 1.000. Na ontvangst wil hij de koop ongedaan maken en maakt hij gebruik van zijn herroepingsrecht. Hij zegt de spelcomputers te hebben teruggestuurd naar de verkoper, maar die stelt de producten nooit te hebben ontvangen. De koper wil het aankoopbedrag terug en stapt naar de rechtbank Rotterdam. 

De man zegt niet waarom hij de computers niet meer wilde. Dat hoeft hij ook niet te doen; hij heeft het recht de koop zonder opgaaf van redenen ongedaan te maken (herroepen). Toch was een korte verklaring hier wel op zijn plaats geweest, stelt de kantonrechter.

Risico

In ieder geval geldt, zo oordeelt de kantonrechter vervolgens, dat de koper vanaf het moment van ontvangst van de artikelen het risico daarvoor draagt – zo staat het in de wet. Stuurt hij de producten retour, dan gaat het risico terug naar de verkoper op het moment dat die ze weer heeft ontvangen. Dit is anders als de koper ‘op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of op vervanging van de zaak inroept’, zo staat in de wet. In dat geval blijft het risico bij de verkoper. In deze zaak blijft na ontvangst van de spelcomputers het risico bij de man totdat het computerbedrijf ze weer terug in huis heeft. De man stelt nog dat het risico ook bij het bedrijf blijft wanneer hij zonder reden de koop ongedaan maakt, maar daar denkt de kantonrechter anders over. Herroeping is immers iets anders dan ontbinding; voor dat laatste is een tekortkoming van de verkoper vereist en hiervan is geen sprake.

De man zegt de spelcomputers te hebben teruggestuurd, maar het computerbedrijf, dat in het buitenland is gevestigd, stelt ze nooit te hebben ontvangen. Dat ze afgeleverd zijn, blijkt ook niet uit de door de koper overgelegde documenten. Het risico is dus bij hem gebleven. 

Verzekeren

Nu het bedrijf de spelcomputers nooit heeft terugontvangen, ziet de kantonrechter niet in waarom het de aankoopprijs zou moeten terugstorten. Die eis van de koper wordt dan ook afgewezen. Als de man het risico op verlies wilde beperken, had hij zijn retourzending maar moeten verzekeren, voegt de kantonrechter daar nog aan toe.

Verkoopwaarden

De man stelt verder nog dat de verkoper in het aankoopproces niet duidelijk heeft gemaakt dat híj de verkoper was. Daardoor heeft de man eerst het verkeerde bedrijf gedagvaard, en de daarvoor gemaakte kosten wil hij daarom vergoed hebben (ruim € 600). Ook hier vangt hij bot. In de verkoopwaarden van het computerbedrijf staat dat de koop met deze onderneming wordt gesloten. Dat dit bij zijn aankoop anders was, heeft de man niet aangetoond. Het aankoopbedrag krijgt hij dus niet terug en ook de kosten voor de eerdere procedure niet. Hij moet zelf de buidel tasten, nu de proceskosten voor zijn rekening komen.

ECLI:NL:RBROT:2023:9697

Contact opnemen

Rechtbank
De rechtbank is het gerecht in eerste aanleg.
Meer info »
Kantonrechter
De kantonrechter is belast met de behandelingen van bepaalde soorten zaken, namelijk: civiele zaken tot een bedrag van EUR 25.000,-, arbeidszaken, huurzaken, consumentenkoopzaken en consumentenkredietzaken. Verder gaat de kantonrechter ook over zaken met betrekking tot bewind, curatele, mentorschap en het verwerpen of aanvaarden van erfenissen. Het is bij een kantonrechter niet verplicht om een advocaat in te schakelen.
Meer info »
Ontbinding
Ontbinding een van de manieren waarop een overeenkomst kan worden beëindigd. Artikel 6:265 Burgerlijk Wetboek bevat een ontbindingsbevoegdheid voor het geval dat de wederpartij tekortschiet in de nakoming van zijn contractuele verplichtingen. Je kunt dan de overeenkomt ontbinden, tenzij de tekortkoming zodanig gering is dat die geen ontbinding rechtvaardigt. Andere gronden voor ontbinding zijn bijvoorbeeld dat, wanneer je als consument iets gekocht hebt, het aangekochte product gebrekkig is, of waneer er sprake is van onvoorziene omstandigheden. Ontbinding heeft tot gevolg dat de overeenkomst wordt geacht nooit te hebben bestaan. De reeds verrichte prestaties of gedane betalingen moeten ongedaan worden gemaakt, dus moeten - voor zover mogelijk - 'teruggedraaid' worden.
Meer info »
Herroeping
Een vonnis of arrest dat in kracht van gewijsde is gegaan kan worden herroepen als het het berust op bedrog door de wederpartij in het geding gepleegd, het berust op stukken waarvan de valsheid na het vonnis is erkend of bij gewijsde is vastgesteld, of wanneer de partij na het vonnis stukken van beslissende aard in handen heeft gekregen die door toedoen van de wederpartij waren achtergehouden. Herroeping moet worden ingesteld binnen drie maanden nadat de grond voor herroeping aan eiser bekend is geworden.
Meer info »