Ondernemingsraad moet advies kunnen uitbrengen bij reorganisatie

Als Spotify wereldwijd 17% van haar mensen ontslaat en 11% daarvan in Nederland, wordt de ondernemingsraad daarover niet gehoord. Die vindt dit echter een ‘adviesplichtig reorganisatiebesluit’. De Ondernemingskamer is het daarmee eens.

Het nieuws kwam ongetwijfeld hard aan bij de medewerkers van Spotify: 17% van hen wordt ontslagen (van de 9.000 mensen wereldwijd), en negentien mensen bij de Nederlandse dochter Spotify NL, waar er 172 werken. Op de dag dat het besluit wordt genomen, wordt de ondernemingsraad uitgenodigd voor een overleg. Daar wordt verteld dat de negentien medewerkers inmiddels een voorstel voor het sluiten van een vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van hun arbeidsovereenkomst hebben ontvangen. De ondernemingsraad wil echter advies uitbrengen over het reorganisatiebesluit. Dat recht heeft de OR op grond van de Wet op de ondernemingsraden (WOR), maar Spotify NL vindt advies van de OR niet nodig. De OR stapt naar de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam, die de vraag moet beantwoorden of de Ondernemingskamer adviesplichtig is op grond de WOR.

Inkrimping

Het reorganisatiebesluit behelst het gedwongen ontslag van in ieder geval 11% van het Nederlandse werknemersbestand. Dat is een belangrijke inkrimping van de werkzaamheden, vindt de OR. Dat heeft belangrijke gevolgen voor Spotify NL én Spotify wereldwijd: de werkwijze in een deel van de teams zal aanzienlijk wijzigen, een aantal teams zal worden opgeheven, wat weer gevolgen heeft voor het werk van de in Nederland werkzame teamleden. Op grond van de WOR had Spotify NL de ondernemingsraad tijdig in de gelegenheid moeten stellen over het reorganisatiebesluit advies uit te brengen. Dat er negentien werknemers boventallig worden verklaard (géén collectief ontslag) houdt volgens Spotify NL geen belangrijke inkrimping of wijziging van de organisatie in. Deze negentien functies hebben nauwelijks impact op de organisatie. De organisatiestructuur van Spotify NL verandert er nauwelijks door.

Adviesplichtig reorganisatiebesluit

Toch gaat het volgens de Ondernemingskamer om een adviesplichtig reorganisatiebesluit. De wereldwijde reorganisatie kost 17% van de arbeidsplaatsen en ook bij Spotify NL moeten er mensen uit. Dat betreft een belangrijke inkrimping van de omvang van de werkzaamheden van Spotify NL. Hoe het reorganisatiebesluit in Nederland wordt vormgegeven, welke gevolgen dat concreet heeft voor de aard, omvang en inrichting van de werkzaamheden en voor de medewerkers in de andere teams, en wat dit betekent voor de organisatie van Spotify NL is niet duidelijk geworden. Spotify NL heeft ondanks aandringen van de ondernemingsraad alleen algemene informatie hierover verstrekt. Dat is te weinig, nu het gaat om een belangrijke inkrimping van de werkzaamheden en een belangrijke wijziging in de organisatie van Spotify NL.

Intrekken

Nu het reorganisatiebesluit niet aan de ondernemingsraad ter advisering is voorgelegd, heeft Spotify NL bij afweging van alle belangen niet in redelijkheid tot het reorganisatiebesluit kunnen komen. Spotify NL moet het reorganisatiebesluit intrekken.

ECLI:NL:GHAMS:2023:3520

Contact opnemen

Arbeidsovereenkomst
De overeenkomst waarbij de werknemer zich verbindt om in dienst van de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. Drie elementen dienen aanwezig te zijn om te kunnen spreken van een arbeidsovereenkomst: arbeid (persoonlijk verricht door de werknemer), loon (veelal in geld) en een gezagsverhouding.
Meer info »
Gerechtshof
Een gerechtshof is het rechterlijk college waar hoger beroepszaken wordt behandeld.
Meer info »