Rechter kan contractuele boete bij aankoop woning matigen

Wie bij de aankoop van een woning niet alle verplichtingen nakomt, loopt het risico op een contractuele boete van tien procent van de koopsom. De rechter kan die boete wel matigen, zoals in deze zaak gebeurde.

Een echtpaar verkoopt een woning voor € 232.500. In de koopovereenkomst staat dat de koper een bankgarantie moet stellen voor € 23.250, of een waarborgsom van € 23.250 moet storten op de derdenrekening van de notaris. Het lukt de koper niet om tijdig een hypotheek te regelen, maar hij verzaakt op tijd de ontbindende voorwaarde in te roepen. Ook heeft hij geen waarborgsom gestort en geen bankgarantie gesteld.

Contractuele boete

Nu de koper zich niet heeft gehouden aan de afspraken in de koopovereenkomst, moet hij een contractuele boete van 10 procent van de koopprijs betalen – dat stond zo in de overeenkomst. Het echtpaar stapt daarvoor naar de kantonrechter van de rechtbank Oost-Brabant. Die wijst de vordering af: het beroep van het echtpaar op de boete is in dit geval naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Daartegen gaat het echtpaar in hoger beroep bij het gerechtshof ’s-Hertogenbosch.

Matigen

In principe kan het echtpaar de contractuele boete opeisen, stelt het hof, omdat dit volgt uit de koopovereenkomst. Maar een boete van € 23.250 is wel wat hoog. De rechter heeft de wettelijke bevoegdheid de boete te matigen, maar alleen als de toepassing van een boetebeding tot een buitensporig en daarom onaanvaardbaar resultaat leidt. Dat is hier het geval, vindt het hof

Geen financiële schade

Een boete van 10 procent van de koopsom vertegenwoordigt in het algemeen voor particulieren een aanzienlijk bedrag, ook voor deze koper. Wat ook meespeelt is dat partijen niet hebben onderhandeld over de hoogte van de contractuele boete; daar stonden ze toen niet bij stil. Verder heeft het echtpaar geen financiële schade geleden: de woning is inmiddels verkocht voor dezelfde koopprijs. En dat de koper de verplichtingen uit de koopovereenkomst niet nakwam, was geen onwil, eerder onervarenheid. Tot slot was het echtpaar niet bijzonder coöperatief: de door de koper ingeschakelde tweede taxateur werd niet in de woning toegelaten en ze weigerden om met de koper in overleg te treden. Onder die omstandigheden matigt het hof de boete tot € 15.000. Ook zo een boete is volgens het hof voldoende afschrikwekkend en zorgt deze ervoor dat kopers en verkopers zich aan de afspraken in een koopovereenkomst houden.

ECLI:NL:GHSHE:2023:4063

Contact opnemen

Ontbindende voorwaarde
Ontbindende voorwaarden zijn voorwaarden in een overeenkomst die - als zij in vervulling gaan - tot gevolg hebben dat de betreffende overeenkomst wordt ontbonden. Een veel voorkomende ontbindende voorwaarde is het financieringsvoorbehoud bij de aankoop van een woning: als de financiering niet wordt verkregen, wordt de koopovereenkomst ontbonden.
Meer info »
Kantonrechter
De kantonrechter is belast met de behandelingen van bepaalde soorten zaken, namelijk: civiele zaken tot een bedrag van EUR 25.000,-, arbeidszaken, huurzaken, consumentenkoopzaken en consumentenkredietzaken. Verder gaat de kantonrechter ook over zaken met betrekking tot bewind, curatele, mentorschap en het verwerpen of aanvaarden van erfenissen. Het is bij een kantonrechter niet verplicht om een advocaat in te schakelen.
Meer info »
Rechtbank
De rechtbank is het gerecht in eerste aanleg.
Meer info »
Hoger beroep
Als een partij niet eens is met de uitspraak van een rechter kan deze een hoger beroep instellen bij het gerechtshof. In hoger beroep wordt de beslissing van de lagere rechter getoetst en zaak opnieuw inhoudelijk behandeld.
Meer info »
Gerechtshof
Een gerechtshof is het rechterlijk college waar hoger beroepszaken wordt behandeld.
Meer info »
Boetebeding
Een boetebeding is een bepaling in een overeenkomst, waarin staat dat als de overeenkomst wordt overtreden, de overtreder een boete verschuldigd is.
Meer info »